Swedbank Robur Ny Teknik – Analys | Alternativ | Omdöme (bästa fondvalet?)

Det här är en analys av aktiefonden Swedbank Robur Ny Teknik.

Det innebär att jag analyserar och försöker förstå det Robur Ny Teknik erbjuder samtidig som jag sätter det i relation till allmänna teorier och åsikter om fondförvaltning.

Jag ger också mitt personliga omdöme om fonden.

Det vi inte diskuterar här är om det just idag är rätt läge att köpa den här fonden eller om de marknader fonden valt ut är de absolut mest intressanta framöver.

Dels för att den typen av information ändras allt för fort, men också för att att åsikter om marknaden, och tankar om värderingen i bolagen, lätt blir mer åsikter än analys.

Innehåll

Sammanfattning – Analys Swedbank Robur Ny Teknik

Fördelar
 • Fokuserat innehav (ca 60 bolag) som trots det visar på god bredd.
 • Tydligt aktivt förvaltad fond – Ingen ”falsk indexfond”.
 • Historiskt mycket bra avkastning.
 • Risk vs. avkastning ser mycket attraktivt ut, sett till historisk data.
Nackdelar
 • Byter förvaltare 2022 vilket gör det svårt att idag hitta relevant historik.
 • Svagt 2021 och klen inledning på 2022. Oklart när detta ändras.
 • Aktiv förvaltning på det sätt som görs här innebär sannolikt relativt hög riskexponering.
 • Inte den enda teknikfond du bör äga.

Introduktion – Swedbank Robur Ny Teknik

Robur Ny Teknik investerar i små och medelstora bolag med fokus på Sverige och Norden.

Bolagen ska ha högt teknikinnehåll och Robur lyfter fram att man ser sig som en långsiktig ägare.

Utöver det så framgår inte speciellt tydligt vilka urvalskriterier förvaltarna använder sig av men vi noterar följande ur basfaktan:

… väljer de bolag vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential.

Från faktabladet

En stor andel, upp till 40%, kan placeras utanför Norden och när jag gör den här analysen så är innehav i Storbritannien två efter Sverige om vi sorterar efter bolagsland.

Under hösten 2021 blev det klart att förvaltaren av fonden – Henrik Nyblom – lämnar Robur och en ny förvaltare – Fredrik Stenkil – kommer ta över med start från första februari 2022.

Marknadsturbulensen under slutet av 2021, och kanske också osäkerhet kring framtida förvaltare, ledde till att fonden hade ett nettoutflöde under december 2021.

Trots detta, det här är en populär och stor fond som förvaltar närmare 32 miljarder kronor.

Fondfakta

FondtypAktiefond
InriktningNy teknik – Hälsa | Norden
Förvaltningsavgift1,45% Avanza | 1,11 SAVR
JämförelseindexVINX Small Cap NR
Förvaltat kapital32 Miljarder SEK (Månadsrapport december 2021)
FörvaltareFredrik Stenkil
Öppen för handelDagligen
Hållbarhet”Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla
investeringar.”
Fondfakta om Swedbank Robur Ny Teknik.

Vad är det för typ av fond?

Swedbank Robur Ny Teknik är en aktivt förvaltad fond med cirka 60 bolag i portföljen.

Jag hittar ingen uttalad målsättning då det gäller antalet bolag i portföljen utan jag hämtar siffrorna från månadsredovisningen för december 2021.

De 10 största bolagen utgör cirka 36% av det totala innehavet medan branscherna teknik och kommunikaiton utgör cirka 65% av innehavet.

Som vi var inne på tidigare så ges förvaltaren möjlighet att investera en stor andel, upp till 40%, utanför Norden och det finns också möjligheter att investera i derivat om förvaltaren önskar.

Vi hittar ägande i bolag verksamma främst inom mjukvara, media & underhållning,
medicinsk teknik, bioteknik och industriteknik.

Det står inte i faktabladet men i månadsrapporteringen så lyfter man fram att man söker lönsamma bolag med hög tillväxt.

I årsredovisningen för 2020 verkar man ha en lite annorlunda investeringsfilosofi:

Fonden har en investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovannämnda placeringsinriktning. Vi har en långsiktig placeringshorisont och väljer de bolag vi anser vara attraktivt värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida intjäningspotential.

Årsredovisningen 2020

Vad gäller derivaten så framgår det inte tydligt vilken typ av underliggande tillgångar som är tillåtna men det är rimligt att tro att underliggande tillgångar måste spegla förvaltningsupplägget som det är beskrivet.

Bolaget äger onoterade aktier, men jag hittar inget stycke som reglerar detta i fondfaktabladet.

Förvaltningsmetodik

Det är ganska lätt att se att detta är en aktivt förvaltad fond och månadsredovisningen är bra och lätt att läsa.

Men det är svårt att hitta någon publik information som beskriver hur förvaltarna faktiskt arbetar.

Jag hittar följande i månadsbrevet:

Fonden fokuserar på innovativa bolag med stark tillväxt som har uppnått lönsamhet och
vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av ett högt teknikinnehåll.

Månadsbrev december 2021

Men i årsredovisningen 2020, som vi hade med i inledningen, så uttryckte man sig lite annorlunda och pratar om attraktiv värdering relativt frmatida intjäningspotential.

Känns nästa som att man är värdeinvesterare och inspirerade av fundamental analys.

Men kan tycka att det finns oklarheter i målsättningen i relation till de onoterade bolag man investerat i och jag såg att Sectra var med bland bolagen i någon lista och jag har svårt att se hur det bolaget kan anses attraktivt värderat.

Det är också svårt att hitta ett tydligt tema bland investeringarna.

Vi hittar Embracer, Sinch och Capgemini som de tre största innehaven.

Jag har svårt att se att det finns någon koppling mellan de tre bolagen.

Hållbarhetsarbetet är dock väl beskrivet och det verkar ge ett visst utslag i SAVRs sammanställning.

SAVRs ranking av fonden.

Jag får känslan av att bolagsvalen är ”ad hoc” och det saknas någon metodik i förvaltningen.

Det i sig gör det svårt att helt lita på att det historiskt goda förvaltningsarbete man gjort kommer återupprepa sig.

Men allt är inte dåligt!

Jag upplever portföljen bredare än konkurrenten TIN Ny Teknik och innehaven känns intressanta.

Det, tillsammans med det enastående track record man har, pekar trots allt på att det här är en köpvärd fond.

Lästips: Hur utvärderar vi en indexfond? – Här hittar du stöd för hur du kan utvärdera en indexfond.

Swedbank Robur Ny Teknik – Innehav

Enligt den senaste redovisningen (december 2021) så ser topp 10 innehaven ut så här i fonden:

 • 5,27% Embracer Group AB
 • 4,42% Sinch AB
 • 4,40% Capgemini SE
 • 4,10% Fortnox AB
 • 4,00% Biotage AB
 • 3,57% Novo Nordisk A/S Class B
 • 3,16% Cint Group AB Ordinary Shares
 • 3,09% MIPS AB
 • 3,08% ChemoMetec A/S
 • 2,80% Stillfront Group AB

Det summerar alltså till cirka 36% av det totala innehavet och jag tycker nog att spridningen mellan olika sektorer, bland topp 10, kan vara relevant utifrån den information som är tillgänglig.

Det är svårt att hitta aktuell information kring övriga innehav, jag hittar en redogörelse för hur det såg ut vid halvårsskiftet, men det jag hittar pekar på att fonden ger bredd bland nordiska medicin och teknikbolag

Men gammal information och stora frihetsgrader i förvaltningen gör att vi trots allt måste betrakta all analys av Swedbank Robur Ny Teknik som svår, vi köper lite av en ”svart låda”.

Matchar innehaven fondens strategi?

Som alltid när jag gör den här typen av analys så blir jag förvånad när jag ser innehaven i den här typen av fonder.

Varför?

Jo, det känns inte som att fonden äger små eller medelstora bolag, inte heller förknippar jag alltid bolagen med ”ny teknik”.

 • Embracer, tidvis värderat högre än Atlas Copco, är knappast vad jag tänker på när det gäller små bolag.
 • Novo Nordisk, är världens största tillverkare av insulin, och inte heller något jag tänker på när vi pratar små bolag!
 • Fortnox ekonomisystem en skulle jag inte heller säga att det är en del av den nya tekniken.

Dels beror det här på hur marknaden valt att dela in bolag, småbolag (150 miljoner – 1 miljard euro i marknadsvärde) är inga start-ups vilket är lätt att tro.

Sedan investerar inte heller fonden i rena förhoppningsbolag utan förvaltarna söker bolag som hittat sin nisch och börjat göra lönsamma affärer där.

Då blir det så här.

Men söker du biotech-bolag som är i tidiga faser, eller den senaste start-upen inom batteriteknologi, så är det här inte rätt fond.

Det är inte kritik mot fonden som så, de går enkelt att göra den analys jag gör här för att se vad de faktiskt äger, utan handlar mer ett förtydligande om vad du köper.

Hur aktiv är förvaltningen?

I sitt senaste månadsbrev för december så lyfter förvaltarna fram vissa omstruktureringar i portföljen och utifrån vad jag kan se så förändras och förvaltas portföljen.

Ser vi till hur fonden utvecklar sig relativt sina jämförindex så råder det ingen tvekan om att det här är en portfölj som gör egna, och annorlunda, val.

Så slutsatsen är att det här är en aktivt förvaltad fond, ingen falsk indexfond.

Historisk utveckling – Jämför med index

I tabellen här nedanför ser du hur fonden utvecklas de senaste fem åren och hur utvecklingen förhåller sig till index.

Swedbank Robur Ny Teknik 1/1-17 — 31/12-21231%
VINX SMALL CAP207%
Fonden vs. index.

Det här är en mycket bra utveckling för de som valt att investera i fonden och då har vi i dessa siffror en väldigt tung period för fonden under andra halvan av 2021.

VINX SMALL CAP är ett brett index med cirka 350 ingående bolag och vi kan förvänta oss stora avvikelser i Robur Ny Teknik, från indexet, då fonden inte alls gör anspråk på att följa index eller vara så bred.

Du kan läsa mer om VINX SMALL CAP och om det finns andra och bättre jämförelseindex för den här typen av fonder i inlägget där jag analyserar TIN Ny Teknik.

TIN Ny Teknik förvaltas idag av de som grundade Robur Ny Teknik och det finns många beröringspunkter mellan de två fonderna.

Lästips: Avanza eller SAVR? – Vi använder båda bankerna och fördelar pengarna så här …

Avgifter

Hos Avanza så är förvaltningskostnaden 1,43%, vilket är relativt högt men inte uppseendeväckande för den här typen av fonder.

1,11% hos SAVR tycker jag är helt ok med tanke på den historiska utveckling som investerare i fonden fått.

Alternativ indexfond

Jag hittar ingen fond som handlar i VINX Small Cap som är indexet TIN Ny Teknik jämför sig mot och som vi studerat ovan.

Det finns indexfonder som handlar i Svenska småbolagindex (exempelvsi PLUS Småbolag Sverige) eller Nordiska index (DNB Norden Indeks A) men ingen fond jag hittat ger i närheten av samma exponering som TIN ger.

Även om jag skulle hitta en indexfond som följer VINX Small Cap, eller om du väljer någon av indexfonderna jag nämner i stycket ovan så får du något helt annat än vad Robur Ny Teknik erbjuder.

Indexet är tungt i industrisegmentet och det är inget som kommer ändras i närtid!

Så min slutsats är att det inte går att hitta en indexfond som konkurrerar.

Alternativa aktivt förvaltade fonder

De fondförvaltare som nu driver TIN Ny Teknik startade Robur Ny Teknik och byggde i stort upp fonden till det den är idag.

Då TIN Ny Teknik har en liknande profil som Swedbank Ny Teknik, och det finns kopplingar mellan fonderna i dess förvaltare, så är TIN Ny Teknik det uppenbara alternativet.

Kostnaderna för TIN Ny Teknik är också motsvarande Robur Ny Teknik, ja på SAVR är till och med TIN något billigare med en förvaltningsavgift på 1,04%.

Slutsats – Omdöme

Vi har analyserat Swedbank Robur Ny Teknik och kommit till slutsatsen att det är en aktivt förvaltad fond där förvaltarna hittat en portfölj som sticker ut jämfört med sitt index.

Man har färre bolag och betydligt mer ”spets” i sina bolagsval med tydligt fokus på små och medelstora teknikbolag med god tillväxt.

Ser vi till avkastningen och den historiska förmågan att plocka vinnare så är det mycket som tallar för den här fonden, men vi ska ha respekt för att den sannolikt kan råka ut för skarpa upp och nedgångar med den profil man har på sina investeringar.

Det visar slutet av 2021 och början av 2022 tydligt!

Det är en fond med fokus på norden och det gör att jag saknar en del viktiga teknikområden och bolag, det gör att det här inte självklart är den enda teknikfonden som vi bör äga.

Jag kan tänka mig att köpa, men kommer sannolikt komplettera med två ytterligare fonder, en med fokus på amerikanska bolag och en som fokuserar mer på områden som energiomställningen.

Youtube och Poddar om Swedbank Robur Ny Teknik

Söker du så hittar du en hel del på exempelvis Youtube om Swedbank Robur Ny Teknik, men jag väljer att inte länka till något här för materialet är inte ”up-to-date” då man bytt förvaltare flera gånger de senaste åren och den tillträdande förvaltaren har i skrivande stund inte ens börjat.

Så jag väntar in en intervju med Fredrik Stenkil, den nya förvaltaren, och uppdaterar inlägget här då.

Källor

För att sätta samman det här inlägget så har jag främst använt:

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

2 svar på ”Swedbank Robur Ny Teknik – Analys | Alternativ | Omdöme (bästa fondvalet?)”

 1. Hej, och tack för en bra blogg! Angående alternativa indexfonder kanske den relativt nya ”PLUS Teknologi Sverige Index” kan vara något att nämna?

  Svara

Lämna en kommentar