Behövs barnförsäkring?

Behövs barnförsäkring och i så fall hur väljer vi bästa barnförsäkring? Finns det något alternativ till att försäkra sitt barn? Det ska vi vrida och vända på här!

Så kallade försäkringsexperter, som inte har annat på sin agenda än att sälja försäkringar, verkar anse att barnförsäkring behövs – åtminstone officiellt – vilket du kan se i princip överallt där du kan läsa om försäkringar.

Här anser vi dock rent allmänt att försäkringar sällan behövs utan att det kan finnas skäl att söka andra lösningar.

Men så säljer vi inga försäkringar här utan vi analyserar och arbetar med vår privatekonomi. Det gör att vi kan tänka lite friare.

Utifrån det ska vi undersöka frågan behövs barnförsäkring, i så fall när, och vad ska en försäkring täcka?

Du kommer också se hur vi valt att skydda oss genom eget sparande och vad det faktiskt innebär i form av skydd över tid.

Inlägget nedan har lästs av många därför har jag gjort en video som stöd för inlägget. Eller, om du föredrar video så står den faktiskt bra för sig själv, vilket texten också gör.

Måste man ha barnförsäkring?

Låt oss börja med att säga att det inte finns lagkrav som kräver att vi måste ha barnförsäkring till våra barn i Sverige. De omfattas av den allmänna sjukvårdsförsäkring vi har och har i många fall kommunal extraförsäkring som ger ytterligare skydd.

Dessutom har vi som föräldrar också mekanismer i föräldraförsäkringen- och sjukförsäkringssystemet som kan komma till användning om vi måste ta hand om våra barn när de är sjuka.

Ska man ha barnförsäkring?

Jag har debatterat kring frågeställningen behöver man barnförsäkring under flera år och vet att frågan handlar minst lika mycket – eller mer faktiskt – om känslor än om fakta.

“Ska vi inte försäkra det vi älskar mest”, är en väldigt vanlig retorisk fråga på olika forum.

Naturligtvis är det i högsta grad relevant att ifrågasätta vad ekonomiska transaktioner med tredje part har med kärlek att göra! Ska man ha barnförsäkring ska man ha det för att det täcker ett behov tänker jag.

Det går bra att göra månadsinsättningar till mitt privata bankkonto varje månad, med ett betydande belopp, om det är genom inbetalningar till konton hos tredje part som ni visar kärlek. 😀

Skämt åsido, det går naturligtvis att närma sig frågan behövs barnförsäkring metodiskt och analytiskt men det går aldrig att bortse ifrån att vi påverkas av känslor i en fråga som det här.

Det handlar inte bara om känslor kopplat till våra barn. Det handlar också om synen och tankarna runt våra egna besparingar och viljan att ta risk som hos många är löjligt låg (tänk vad sur jag blir om olyckan faktiskt inträffar).

Därför är det ofta tacksammare att stå för åsikten att barnförsäkringar behövs, än motsatsen, då den inte utmanar så många av våra sanningar.

Men jag hävdar att det är en del i gott föräldraskap att förstå och säkra sina ekonomiska behov på bästa vis, det är också skälet till att du ska läsa detta inlägg, även om det redan nu känns som ett omöjligt steg att ta att ifrågasätta barnförsäkringar.

Vad är viktigt i en barnförsäkring?

Ett vanligt experutlåtande är att barnförsäkringens viktigaste motiv är att säkra en ekonomisk framtid åt ett barn som drabbats av en olycka.

Alltså att säkra ersättning/inkomst till olycksbarnet som vuxen.

Det går att ifrågasätta påståendet generellt anser jag, vilket vi ska göra nedan. Men det här anses vara den basala funktionen hos en barnförsäkring.

Skyddet mot ekonomisk invaliditet är det som även de enklaste av barnförsäkringar erbjuder, medan många försäkringar idag erbjuder så mycket mer än så.

En bättre barnförsäkring hanterar 2 aspekter - Behöver man barnförsäkringar
När vi försöker förstå om vi måste ha en barnförsäkring så ska vi ta ställning till en rad olika behov.

Det här gör att frågan kring behövs barnförsäkring naturligtvis har en naturlig variant i frågan om vad är det vi behöver försäkra våra barn och oss själva för, och vilken barnförsäkring som då behövs?

Inlägget kommer ge dig stöd även i den frågeställningen.

Behövs barnförsäkring – Vad säger samhällets experter?

Om du skulle komma i ekonomisk knipa så att kronofogden styr över din privatekonomi så är deras svar på frågan behövs barnförsäkring ett absolut nej!

Man måste alltså inte ha barnförsäkring enligt kronofogden!

De anser att det svenska samhället ger barn ett fullgott skydd här och nu, såväl skydd i framtiden.

Det är en intressant startpunkt och mycket bra referens. Det här beslutet är taget av jurister och bedömare med god kunskap om svenska samhället på saklig grund.

Notera att det gäller barnets behov. Kronofogden tar inte ställning till din familjs behov av extra försäkring om ett barn skulle bli sjukt. Kronofogden ser främst till de begrepp nedan som vi nedan kallar medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Experterna hos kronofogden ställer sig alltså kallsinnig till påståendet att man måste ha barnförsäkring.

Det finns också en filosofisk aspekt kring frågeställningen som handlar om behovet att att försäkra sig för något som kanske mer blir en förutsättning än en förlust eller skada.

Olyckor kan påverka förmågan att tjäna pengar eller öka kostnader

Låt säga att ett barn i 10-års åldern blir förlamat från midjan och nedåt. Vad innebär det ekonomiskt för ditt barn i framtiden?

Påverkar det barnets förmåga att tjäna pengar? Barnet kan inte bli fotbollsspelare, det är helt klart, men sannolikt så kommer barnet välja ett jobb som fungerar med förutsättningarna man har. 

Det samma gäller kostnader. Fastigheter och boende kan behöva anpassas och hjälpmedel köpas in för att en handikappad ska kunna leva fullgott.

Det är svårt att se behovet av barnförsäkringar när förlusten är oklar.
Det som har hänt vid en olycka har hänt. Vad den faktiska påverkan blir över kommande 70 år är svårt att greppa.

Men sannolikt väljer hon eller han ett boende så att inga anpassningar behövs – vilket är helt rimligt att anta med tanke på byggnormer som gällt i 10-tals år – och kostnaderna för hjälpmedel kanske inte är större än att de går att hantera i vanliga hushållsbudgeten.

Rullstolar, räcken, lyftar och handtag av olika typ kostar pengar, men inte en förmögenhet. De behöver inte heller ersättas speciellt ofta.

Jag tycker alltså det är svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av att något oönskat sker.

Vi ska dessutom komma ihåg att ingen försäkring är heltäckande, mer om det senare.

Det här gör det väldigt svårt att faktiskt bedöma behovet av en försäkring, ur barnets perspektiv.

Varför barnförsäkring? Vilka kostnader täcks?

Konsumenternas.se upprätthåller en utmärkt jämförelse mellan barnförsäkringar (tabellen nedan är uppdaterad 24/6 2018) vilket vi ska använda som stöd i vår analys.

I tabellen ser du att en av de områden de bedömt är just ekonomisk invaliditet, som är den aspekt vi redan diskuterat, men att det finns många fler aspekter som barnförsäkringar beaktar och kanske täcker.

En tabell med olika områden en barnförsäkring täcker, eller inte, beroende på val av leverantör.
Konsumenternas.se har en förnämlig sammanställning och bedömning av olika barnförsäkringar. Men frågan om barnförsäkringar behövs berörs inte.

De första två kolumnerna i tabellen ovan där man bedömt försäkringarna handlar om medicinsk invaliditet (så som diabetes typ 2) och ekonomisk invaliditet (så som påverkad arbetsförmåga) – hanterar de långsiktiga konsekvenserna om ett barn drabbas.

Resterande kolumnerna hanterar ekonomiska aspekter mer kortsiktigt, vid sjukdom och olycksfall, och beaktar familjeperspektivet mer.

Som vi varit inne på, men som tål att upprepas, långsiktiga behov handlar om barnet i hög utsträckning. Kortsiktiga behov handlar om er som familj.

Ersättningsbeloppen

Ersättningsbeloppet för ekonomisk invaliditet sätts utifrån två parametrar.

  1. Försäkringsbeloppet, som vanligtvis varierar någonstans mellan 1 – 2 MSEK, och
  2. omfattningen av skadan, som bedöms i procent.

En mer omfattande skada kan då exempelvis ge 20% invaliditetsgrad, vilket ger 200 000 kronor i ersättning om försäkringsbeloppet är 1 MSEK.

Den kortsiktiga ersättningen är ofta uppbyggd på tabellverk (en utslagen tand ger …), faktiska kostnader och exempelvis antalet vårddagar.

Olika typer av invaliditet

Begreppen medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är svåra att greppa, för de som inte sysslar med den här typen av frågor dagligen, så låt oss fräscha upp terminologin lite i bilden nedan.

behövs barnförsäkring
Det är knepigt att förstå skillnaden mellan olika former av invaliditetsersättningar i synnerhet för barn. Osäkerheten och oklarheten som finns kring försäkringar gör det inte lättare att se om det behövs barnförsäkring. Saxat från Trygg-Hansa

Nu till huvudfrågan: Behövs barnförsäkring? Det beror på behovet av att försäkra sig! Du måste förstå ditt behov, din riskvilja, betalningsvilja, samhällets skyddsnät för att förstå ditt behov.

Du ska också väga köpet av en försäkring mot andra möjligheter som ges att skydda sig, exempelvis genom eget sparande.

Behovet av barnförsäkring – Kort och lång sikt

När jag skrivt om personförsäkringar så har jag historiskt valt att att studera behovet av finansiellt stöd kortsiktigt, det vill säga här och nu (inkomstbortfall, ombyggnationer, direkta kostnader …), och långsiktigt.

I fallet med barnförsäkringar så är det långsiktiga perspektivet kopplat till barnets liv som vuxen.

De fungerar bra och vi använder därför samma metod här.

Jag har för det här inlägget tittat på typfall som finns beskrivna på exempelvis Trygg-Hansas hemsida för att hitta relevanta exempel som försäkringsbolagen själv lyfter fram.

Jag har också undersökt hur vårt skattefinansierade system för sjukvård fungerar såväl teoretiskt som praktiskt, då vi nyligen har ett barn med en kraftig tandskada.

Barnförsäkringar och kortsiktiga behov

När olyckan och eländet drabbar oss så har barnen i Sverige ett fantastiskt gott skydd i form av vår allmänna sjuk- och tandvård.

Även vi föräldrar har förhållandevis gott stöd i vårt försäkringssystem, men långvarig vård och närvaro hos vårt barn som genomgår långa och svåra behandlingar kan påverka familjens ekonomi negativt, eller till och med katastrofalt.

Anpassningar av hem och inköp av hjälpmedel är också en del att beakta, men även här finns stöd i vårt allmänna system för exempelvis handikappanpassning av hus och lokaler.

I samband med exempelvis en olycka kan det uppstå en rad kostnader som är svåra att förutse innan. Kanske är det kläder, mobiltelefon, pengar, smycken eller en cykel som måste ersättas.

Normalt sett så är det här dock inget skäl att försäkra sig om ni frågar mig. Det är för små belopp och det ska mycket till för att försäkringspremier ska motivera denna typ av bekvämlighetsförsäkring.

Jag tycker personligen att skyddet av privatekonomin här och nu är en av de viktigare delarna att beakta för en familj med barn som ser över sina behov, och sitt försäkringsskydd.

Det här är lite i konflikt med experternas råd. Inte så att de inte tycker att du ska teckna en fulltäckande barnförsäkring – som hanterar inkomstbortfall och kostnader som uppstår – men om du ska prioritera så är det medicinsk och ekonomisk invaliditet du ska försäkra dig för i första hand.

Men det är i familjens liv det gör ont direkt om ert barn blir svårt sjuk eller skadad.

Dessutom, det är faktiskt också den aspekten som är enklast att utvärdera. Det går ganska lätt att se vad som händer om exempelvis en förälder inte får någon inkomst under exempelvis sex månader!

Är ni ens beroende av den förälderns inkomst eller kan ni leva på en lön? Det gör stor skillnad!

De mer omfattande barnförsäkringarna erbjuder olika typer av skydd för det kortsiktiga behovet men för oss – och sannolikt för de flesta som läser här – fungerar eget sparande betydligt bättre än en köpt försäkring som lösning för att hantera denna del i behovsanalysen. Jag återkommer till motiveringen lite längre ned.

Behövs barnförsäkring?
De akuta behoven som uppkommer när ett barn blir skadat eller sjukt fungerar utmärkt att hantera med egna medel. Då behövs ingen barnförsäkring som täcker den delen!

Invaliditetslotto

Flera dyrare barnförsäkringar (och personförsäkringar rent allmänt) betalar ut engångsbelopp vid vissa typer av allvarligare diagnoser. Det kan vara exempelvis 40 000 kronor för att barnen fått en cancerdiagnos.

Även ekonomisk och medicinsk invaliditet kan regleras med engångsbelopp.

Många som haft barn som på något vis råkat illa ut – och som haft stöd av sina barnförsäkringar – lyfter ofta fram engångsbeloppen som något positivt.

Vi har hört alltifrån “nu har hon fått insatsen till en lägenhet tack vare försäkringen” eller “det gjorde att vi kunde ta en gemensam semester till Thailand efter allt elände”.

Jag vet att många väljer försäkring utifrån vad försäkringar erbjuder när olyckan är framme. Kanske väger man det mot kostnaden för försäkringen.

Men jag vet att den här typen av ersättningar kan locka!

Samtidigt, poster i försäkringen, som inte täcker specifika behov, är endast kostnadsdrivande och på gränsen till oetiska då det blir någon sorts sjukdomslotteri av det hela. Det är inte rätt grund för val av försäkring!

Som ni förstår så tycker jag att man ska vara medveten om sina behov och hantera dem.

Engångsersättningar – låt vara av betydande belopp – som egentligen inte har något tydligt behov kopplat till sig är alltså inte skäl till att svara ja på frågan behövs barnförsäkring. Det finns betydligt bättre sätt att tjäna pengar.

Långsiktigt behov – Invaliditet

Ett barn som drabbas av sjukdom eller olycka har ju inte hunnit så långt i sin karriär och därför är försäkringsbehovet långt fram i livet svårbedömd och svåranalyserad, vilket vi varit inne på.

Hur vet vi det ekonomiska värdet av ett amputerat ben för en femåring? Det kanske leder handikappet till att barnet i stället för “grovis” blir läkare. Det är knappast ett ekonomiskt problem.

Medicinsk invaliditet är ersättning för “sveda och värk” och själva klassningen av skadan i sig innebär att arbetsförmågan inte påverkats. Värdet av den här typen av försäkring är därför också mycket oklar och återkopplar till rubriken invaliditetslotto ovan.

Men i den här kategorin finns det klassiska försäkringsbehovet som personförsäkringar från början adresserade.

Det har med reducerad livsinkomst att göra.

Lägg dock lite tid på att studera några typfall i den försäkring du överväger köpa, och försök förstå vilka belopp du faktiskt säkrar i olika sammanhang.

20% invaliditet när försäkringsvärdet är en miljon (invaliditetsgrad och försäkringsvärde används på detta sätt) ger ditt barn 200 000, vilket sett över ett liv inte är speciellt mycket pengar.

Större summor som underlättar för ditt barn i en fjärran framtid kan vara skäl – beroende på syn på livet och risk – men det är inte självklart.

Det kan dessutom finnas alternativ även här i form av eget sparande och dessutom måste vi sätta en eventuell försäkringsutbetalning i relation till framtida arv.

Behövs barnförsäkring – Sammanfattning

Vi har funderat på vilka behov vi som föräldrar har av skydd för vår familj och vårt barn.

Rekommendationen är att du

  1. Ska förhålla dig till hur du hanterar familjens ekonomi om ett barn blir svårt sjukt eller råkar ut för en olycka. Egna besparingar är det bästa alternativet anser vi.
  2. Invaliditetsaspekten måste du ta hänsyn till. Vi har valt att avstå försäkring och säkrar en eventuell händelse med eget sparande och genom framtida arv.

Så svaret på frågan behövs barnförsäkring är att det beror på.

Sett ur ett sorts grundtrygghetsperspektiv så är svaret nej. Vård och omsorg, ledighet från jobb och visst skydd för inkomstbortfall täcker samhället.

Vissa mindre kostnader som kan uppstå i samband med olyckor, så som trasiga kläder, trasiga telefoner med mera är för små summor för att motivera försäkringar. De är brus.

Mer långsiktigt, i barnens vuxenliv, så kommer personens anpassning till förutsättningarna som finns, och vårt samhälle, ge tillräckligt stöd.

Vill du ha en högre grad av skydd, eller har speciella behov – exempelvis dyrt boende och allmänt höga omkostnader långt utöver vad samhället kan hantera inom socialförsäkringssystemet – så måste du gå vidare.

Tyvärr måste rätt många faktiskt göra det för att privatekonomin är ansträngd och buffert saknas. Där ger jag försäkringsbolagen rätt!

Det kan också vara så att man som förälder tycker att det är rimligt att välståndet vi har idag kan användas för att säkra framtiden något och att man därför kan teckna en försäkring.

Behovet och en önskan om att försäkra sig är två argument som skulle kunna ändra svaret på frågeställningen behövs barnförsäkring, men jag säger fortfarande nej! 

Jag anser att eget sparande är betydligt mer effektivt, allmäntäckande och faktiskt fullständigt relevant även för att hantera händelser som kräver lite större belopp för att kunna hanteras.

Läs vidare så ska du få se!

Jag rekommenderar dig att avstå barnförsäkring och att i stället överväga vårt alternativ!

Vi har fyra barn, ingen är försäkrad!

Så utifrån vår analys har vi besvarat frågan behövs barnförsäkring med ett nej.

Det betyder inte att jag inte älskar mina barn eller att vi inte ser att vi eller våra bar har ett behov av ekonomiskt stöd om olyckan skulle vara framme.

Våra val baseras på en analys av fakta och analys av alternativ till barnförsäkringar, nämligen eget sparande. Även personförsäkringarna för oss vuxna är borta ur vårt försäkringsskydd.

När vi summerade 2014 års utgifter så noterade vi att vi betalat i snitt 2000 kronor per månad i försäkringskostnader, då ingick inte våra livförsäkringar eftersom vi började föra kassabok efter att den kostnaden kommit det året.

Så i praktiken så var våra försäkringskostnader något högre, säg 2 200 kronor per månad. Idag är samma kostnad cirka 500 kronor.

För oss innebär det 1 700 kronor i månaden i besparing på personförsäkringar och inkomstförsäkring, det är pengar som vi sparar tillsammans med övrigt sparande.

De pengarna kan användas till barn som blir sjuka, de kan vara våra arbetslöshetsförsäkringar – vi har sagt upp facket och inkomstförsäkringen vi hade där – eller de kan användas för att bekosta exempelvis frånvaro från jobbet vid vårdinsatser.

Men vi håller inga pengar åtskilda som försäkringspengar. Vi använder alla våra sparade pengar som en säkerhet för framtiden.

I praktiken innebär det här att vi är vårt eget försäkringsbolag, vilket var insikten under 2014 att vi faktiskt kunde vara.

1 700 kronor per månad – vilket inte inkluderar någon sakförsäkring eller hemförsäkring – ger ett potentiellt sparande på mer än 20 000 kronor per år.

Det innebär också att vi är villiga att ta konsekvensen av en olycka genom att belasta vår egen ekonomiska buffert, eller snarare ekonomisk situation i sin helhet.

Det är väldigt vanligt med läsare här på bloggen som mycket väl kan hantera väldigt stora kostnader genom egna medel, men som inte vill.

Skälet till det är att pengarna som är sparade är öronmärkta för vissa ändamål.

Vissa till Thailandsresan, vissa till framtida frihet, vissa till husrenovering, bilbyte och så vidare.

Jag anser det vara ett uselt argument till att kasta iväg pengar på försäkringar.

Det är för mycket pengar i försäkringsfrågan för att en större familj med god ekonomi inte ska beakta möjligheten att bli eget försäkringsbolag, bara för att man vill kunna säkra framtida konsumtion.

Att lägga 20 000 kronor om året för att kunna åka på semesterresa som vanligt om något händer ens barn känns orimligt rubbat.

Eget sparande – pengar som är kvar

När du sparar själv så deltar inte du eller dina barn i diabeteslotteriet som barnförsäkringen tycks vara för vissa.

Men pengarna du skulle stoppat in i försäkringen är kvar, det är garanterad utdelning istället för lotteri!

Låt oss se vad det innebär att spara 3 000 kronor per år och barn (250 kronor i månaden vilket svarar väl mot kostnaden för de bättre barnförsäkringarna) för en familj med två barn.

behövs barnförsäkringar
Eget sparande av försäkringspremier för två barn givet 4% årlig avkastning.

Efter cirka sju års eget sparande så har en familj med två barn 50 000 kronor i eget försäkringskapital.

Det är en synnerligen relevant pengabuffert om det skulle hända någon med någon i familjen.

Samma familj har nästan 200 000 kronor när barnen är vuxna om vi fortsätter på samma sätt!

Det räcker motsvarar försäkringsutbetalningen för vissa ganska allvarliga skador i de försäkringar jag studerat.

Att bara ta de kostnader två bra barnförsäkringar genererar över 20 år och ränta det i en indexfond ger en signifikant summa pengar som är relevant även vad gäller det långsiktiga behovet för ett allvarligt skadat barn.

På sju år täcks det kortsiktiga behovet väl i de flesta fall! Behöver man barnförsäkring då?

Men jag tycker vi ska gå ett steg längre.

Många föräldrar sparar nämligen åt sina barn och som jag var inne på så ska besluten om försäkring vägas mot risk (kostnad och konsekvens) i en helhet.

Då beaktar vi naturligtvis sparandet vi gör i största allmänhet: I exemplet nedan så har jag räknat på samma försäkringskostnad som ovan plus ett månadssparande på 500 kronor per barn och månad.

barnförsäkringar kan ersättas av eget sparande
Normalt barnsparande om 500 kr/per barn + försäkringspremier. Antagit 4% årlig avkastning.

Efter tre år har familjen i exemplet sparat samman 50 000 kronor.

Slutgiltiga beloppet över 20 år är över 500 000 kronor.

Med vanligt sparande plus den månatliga kostnaden för barnförsäkring så har en familj sparat samman motsvarande en mycket omfattande försäkringsutbetalning.

Har man då ett barn som är totalt handikappat kan man styra om huvuddelen av detta belopp till den personen och så får det barn som inte drabbats av sjukdom eller olycka nöja sig med mindre.

Våra siffror

I vårt fall så är vi fyra barn, plus att vi hade personförsäkringar och inkomstförsäkringar på oss vuxna.

På mindre än tre år har vi sparat samman 50 000 kronor – motsvarande en utbetalning från inkomstförsäkringen eller en typisk diabetesbehandling – och efter 20 år har vi sparat samman mer än 600 000 kronor.

Behövs barnförsäkring då?

behövs barnförsäkringar
I vårt fall får vi följande tillväxt på vårt sparande om vi själva sparar våra försäkringspremier givet 4% årlig avkastning.

Alternativet till barnförsäkring

I vår familj har vi kommit fram till att svaret på frågan “behövs barnförsäkring” är nej, men att vi ska ha eget sparande som skydd!

Med de kostnader som är förknippade med de personförsäkringar en familj har så går så fort att spara samman en buffert som täcker de kortsiktiga behoven i vår familj att en försäkring är ineffektiv o dyr.

För att skapa en buffert som kan hjälpa ett barn som blivit allvarligt drabbat av olycka eller sjukdom skapar vi en relevant summa pengar över tid genom samma sparande.

Jag hoppas du fått svar på frågan behövs barnförsäkringar, eller åtminstone har du fått lust att studera din privatekonomi och dina behov lite bättre och kanske överväger du dessutom att säga upp försäkringar och i stället utöka ditt sparande.

Många här som läst här och gjort jobbet har sedan faktiskt sagt upp sina försäkringar som vi.

Du hittar mer om det jag skrivit om försäkringar i kategorin Försäkringar.

Läs mer

Vi började med att inse att vi la väldigt mycket pengar på försäkringar. Här kan du läsa om hur vi diskuterade att spara på och säga upp försäkringar utifrån ett lite bredare perspektiv.

Är sjuk- och olycksfallsförsäkringar onödiga diskuterar vi här.

Här kan du läsa om vad det gäller för regler vid VAB utifrån perspektivet vi pratar här i inlägget.

Vi har länkat till den tidigare, men här kommer den igen: Konsumenternas fantastiska sida för dig som vill jämföra barnförsäkringar.

Här var jag med i en artikel hos Placera och diskuterade barnförsäkringar.

Vanliga frågor

Behövs barnförsäkring?

Behöver barnen eller föräldrarna utökat ekonomiskt skydd utöver det samhället erbjuder då ett barn blir sjukt eller gör sig illa? Svenska myndigheter, så som Kronofogden, säger nej då de anser att vård, omsorg, ledighet från jobb och visst skydd för inkomstbortfall täcks av samhället. Försäkringsbolagen säger ja utifrån synen att samhällets skydd är för svagt. Vårt svar är att behovet av ekonomiskt skydd måste hanteras från fall till fall och att det i det finns olika sätt att skydda sig.

Måste man ha barnförsäkring?

Måste, som i att det är ett lagkrav eller för att barnen ska få vård? Då är svaret nej!

Ska man ha barnförsäkring?

Det beror till stor del på din riskvilja och livssituation. Det är viktigt att förstå behoven, hur försäkringar fungerar och överväga andra alternativ, som eget sparande.

Hur vi kom fram till att vi kunde säga upp våra barnförsäkringar?

Genom att studera vår totala ekonomi och de villkor som finns i försäkringsbreven, vilket gjorde att vi ändå behövde ha viss egen buffert, så valde vi att avstå barnförsäkringen och spara dessa pengar i stället. De besparingarna är idag en del i vår försäkring.

Förtydligande 30 oktober 2016

Kommentarerna till detta inlägg och frågeställningen behövs barnförsäkringar gör att jag måste förtydliga några saker.

Först: flera av de som kommenterat nedan tillskriver barnförsäkringen egenskaper den inte har eller som vilar på komplexa sammanhang som inte alls är självklara vid en olycka, sjukdom eller skada. Läs igenom din försäkrings villkor, det är inte speciellt svårt och just kring barnförsäkringar är de som är aktiva mycket duktiga att informera. Men utgå inte från att du har någon all-inclusive försäkring!

Här är allmänna noteringar.

  1. Att spara samman 50 000 kronor, som jag valt som exempel ovan, svarar väl mot det Trygg-Hansa angett som typiskt belopp som utbetalas till familjen i samband med en diagnos av diabetes typ 1. Då är det troligtvis den bästa försäkringen inom just det området du kan teckna så beloppet är i högsta grad relevant. Mitt förslag till eget sparande motsvarar alltså ganska snabbt det bästa försäkringsskydd du kan få!
  2. Astronomiska summor och livslånga utbetalningar är synnerligen ovanliga och maxbeloppen sätts av försäkringsbeloppen i försäkringen. Där rekommenderar konsumenternas.se ett värde om 1,3 MSEK (vissa bolag kan betala ut belopp över försäkringsbeloppet men detta kräver specifik analys av varje försäkring och case). Det vanliga är att delar av detta belopp betalas ut enligt tabeller som finns länkade till bland inlägget kommentarerna. Dessutom reducerar vanligtvis försäkringsbolagen utbetalningarna om engångsbelopp för medicinsk invaliditet har betalats ut. Som jag visat i exemplen ovan är det inte alls omöjligt att spara samman belopp som relevanta även vid svårare sjukdoms- och olycksfall.
  3. Precis som jag antydde i inlägget så finns mekanismer kring ekonomisk invaliditet som gör att vissa delar är svåranalyserade för barn som inte ens börjat yrkesutbilda sig.
  4. Försäkringarna är inte heltäckande! Det innebär exempelvis att tandskador i samband med olycka kan täckas, men att många vanliga skador, exempelvis om man bitit sönder en tand, inte säkert gör det. Därför måste ett eget skydd för saker som kan hända till.

Livet är tyvärr inte så lätt att det går att köpa en lösning på alla problem!

Det här inlägget är kraftigt omarbetat 2018-06-24 och uppstädat 2020-11-15.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.