Så här använder du P/B-talet som investerare

P/B-talet är ett nyckeltal, vi kallar det också för värderingsmultipel, och verktyg för att kunna analysera bolag och värdera bolag.

P/B-talet visar hur mycket investerare är villiga att betala per bokförd krona i bolaget. Medan P/E-tal gör det möjligt att jämföra rätt olika bolag med varandra så är P/B-talet mindre användbart och används främst i sammanhang där det bokförda värdet är en viktig del i ett bolags intjäningsförmåga.

Hit hör kapitalintensiva branscher, fastighetsbolag och banker.

P/B-talet används främst av värdeinvesterare medan det inte alls fyller samma funktion i snabbväxande IT-bolag.

P/B-talet räknas ut genom att du dividerar aktiepriset med bokfört värde per aktie.

Med svensk terminologi så översätts P/B-talet till pris per aktie genom eget kapital per aktie

Själva uttrycket står för Price/Book (P/B) och ingår som ett av nyckeltalen inom fundamentalanalysen.

I vårt inlägg om värderingsmultiplar kan du läsa mer översiktligt om de vanligaste värderingsmultiplarna som används, där P/B-talet är ett exempel.

Snabbfakta om P/B-talet

  1. P/B-talet är förhållandet mellan bolagets pris och dess egna kapital.
  2. P/B-talet används av investerare för att mäta hur dyra företagets aktier är i förhållande till dess bokförda värde, vilket är relevant när det bokförda värdet är en viktig del i värderingen.
  3. P/B-talet kan beräknas för enskilda företag, branscher eller index men används ofta ganska snävt, exempelvis för att jämföra två jämnstora banker på samma marknad.
  4. P/B-talet beräknas vanligtvis på dagsaktuellt aktiepris och senaste redovisade – i senaste rapporten – bokförda värde.
  5. När P/B-talet är relevant som värderingsmultipel så är ett P/B-tal under 1 intressant.
  6. P/B-talet fungerar även när företag gör förlust vilket inte gör det möjligt att använda P/E-talet på något vettigt vis.

Vad är P/B-talet?

P/B-talet sätter alltså bolagets värdering i relation till det egna aktiekapitalet. Ett nystartat aktiebolag har i princip inga andra värden än det egna aktiekapitalet och där hittar vi referensen för vad som är ett bra P/B-tal.

När P/B-talet går under 1 så indikerar det att vi, åtminstone teoretiskt, betalar mindre för aktiekapitalet, genom att köpa aktierna i bolaget, jämfört med vad vi skulle få ut ur bolaget om vi avvecklade det.

Så låga P/B-tal indikerar att ett bolag är lågt värderat och används ofta av värdeinvesterare för att förstå värderingen i ett bolag. Det kan också användas för att hitta undervärderade aktier vid screening av bolag.

P/B-talet säger kan också användas när P/E-talet är negativt vilket kan ge oss möjlighet att utvärdera ett bolag även då.

Omvänt så är höga P/B-tal en indikator på hög värdering men där är sambanden mycket mer komplexa så det är svårt att dra allt för långtgående växlar där.

Hur beräknar jag P/B-talet?

P/B-talet är ofta ganska enkelt att hitta, eller räkna ut själv.

Ett sätt att få tag på P/B-talet är att titta i exempelvis Avanzas information om ett bolag.

Du ser ett exempel på hur det ser ut för Atlas Copco i bilden här nedanför.

Bilden visar hur Avanza beräknar och visar P/E-talet för Atlas Copco A.
Atlas Copcos egna kapital per aktie hittar du i högra kolumnen. (Bild från Avanza.se).

När du vet det egna kapitalet per aktie så tar du aktiekursen och delar med det egna kapitalet så har du P/B-talet!

Substansvärde och substansrabatt

Det finns ett nyckeltal som har stora likheter med P/B-talet nämligen substansrabatt.

Skillnaden mellan P/B-talet och begreppet substansrabatt är att substansrabatten beräknas utifrån substansvärde inte utifrån eget kapital.

Substansvärde är vad vi skulle få för tillgångarna, med eventuella skulder borttagna, om vi sålde bolagets tillgångar på marknaden.

P/B-talet används då egna kapitalet anses ligga nära bolagets inneboende värde, vilket gäller för exempelvis nya bolag, bolag under avveckling, bolag med stor kassa och banker.

Substansvärdet används främst för bolag med tillgångar som är lätta att uppskatta värdet av, samtidigt som det bokförda värdet inte anses representativt, exempelvis investmentbolag och fastighetsbolag.

Du kan läsa mer om substansrabatt och hur du investerar i investmentbolag genom att klicka på de länkade inläggen.

Varför ska du använda P/B-talet som investerare?

Nyckeltal, så som P/B-talet, hjälper dig att förstå ett bolags värdering på ett enkelt och översiktligt vis.

Det gör det också möjligt att jämföra värderingen i olika bolag, kanske främst om bolagen är relativt lika och verkar inom samma område.

Men du kan också använda P/B-talet för att se hur bolaget värderas idag jämfört med hur det har värderats historiskt.

Det går också att jobba med framtida prognoser och se hur nyckeltalen utvecklas.

Min erfarenhet är att P/B-talet, och andra vinstmultiplar, kanske inte används i slutändan när vi gör investeringsbeslut.

Då vill förstå mer om bolaget och dess förutsättningar, men att de används frekvent när investerare ”screenar” i jakt på intressanta investeringsuppslag.

Lästips: Vad betyder uttryck som avkastning, direktavkastning, utdelning och ränta – Här får du hjälp att sortera upp begreppen!

Andra viktiga nyckeltal

Vanliga frågor

Hur använder man P/B-talet för att värdera ett företag?

P/B-talet används för att jämföra ett företags marknadsvärde (aktiekurs) med dess bokförda värde (tillgångar minus skulder). Ett lågt P/B-tal kan indikera att aktien är undervärderad, medan ett högt P/B-tal kan tyda på övervärdering.

Vad är en bra nivå på P/B-talet

En ”bra” P/B-talsnivå varierar beroende på bransch och marknadsklimat. Generellt sett anses ett P/B-tal under 1 vara potentiellt undervärderat och över 1 som potentiellt övervärderat. Det är dock viktigt att jämföra med andra företag i samma sektor.

I vilka branscher används oftast P/B-talet

P/B-talet är särskilt användbart i branscher där tillgångsvärden är kritiska, som till exempel inom finans och fastigheter. Det är mindre relevant i sektorer som teknologi, där immateriella tillgångar som patent och varumärken spelar en större roll.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar