Ikigai – Svaret på frågan om meningen med livet?

Välkommen till bloggens inlägg om Ikigai. Det här är ett inlägg som vuxit fram under åren. Inledningsvis skrev jag det för att jag ville lär mig vad Ikigai är.

Vad idéerna omfattar och betyder. Jag ville förstå vad Ikigai kunde erbjuda mig.

Efterhand har jag lagt till mer i takt med att jag lärt mig mer och idag så är inlägget ganska omfattande. Jag hoppas du hittar tankar och idéer som inspirerar och utmanar.

Efter att vi börjat med en introduktion till Ikigai så kommer vi jämföra och relatera till idéer och tankar som tangerar samma områden som Ikigai. Det handlar bland annat om karriärsrådgivning, filosofi och modern psykologiforskning.

En bild över en japansk by och miljö. Bilden försöker fånga bilden av Ikigai, harmonin i det lilla.
Ikigai handlade ursprungligen om harmoni och välmående, men har i västerländskt sammanhang ofta lyfts fram i sammanhang där självförverkligande står i centrum.

Vad är Ikigai?

Ikigai är ett japanskt ord som måste översättas till ett uttryck i svenskan. De vanligaste översättningarna är:

 • anledningen till att vara,
 • anledningen till att gå upp på morgonen,
 • orsaken att existera, eller
 • meningen med livet.

I grund och botten skulle jag säga att Ikigai är en tankeväckande idé som ger oss möjlighet att reflektera över våra liv och som kan ge oss stöd i vår strävan efter balans och harmoni. Ikigai kan hjälpa oss att hitta mening och syfte i vårt liv.

Ikigai – Välmående och hälsa

Forskning har visat att personer som har hittat sitt Ikigai har en ökad känsla av välmående. De är mer sannolika att vara lyckliga, friska och engagerade i sina liv.

Ikigai sägs ha sitt ursprung på ön Okinawa I Japan. Okinawa är känt för sin höga livskvalité och är en så kallad Blå zon, ett område där människor lever länge. Mycket tyder på att det är livsstilen, där Ikigai är en del, som gör det.

Att söka Ikigai – Ikigais fyra frågor

För att hitta Ikigai så ska du hitta ditt svar på fyra frågor.

 1. Passion: Vad är det du älskar?
 2. Mission: Vad behöver världen från dig?
 3. Profession: Vad kan du få betalt för?
 4. Talang: Vad är du bra på?

När du hittat ett svar – det vill säga något att göra – som besvarar samtliga frågor samtidigt, ja då så har du hittat ditt Ikigai. Då samverkar alla viktiga delar i livet till en helhet.

Bilden beskriver hur Ikigais fyra frågor samverkar. Bilden innehåller fyra cirklar som representerar det vi älskar, det vi får betalt för, det världen behöver och det det vi är bra på. Svaret på frågan "Vad är Ikigai" är att det är där alla fyra cirklar möts.
De fyra delarna inom Ikigai ska gå ihop till en helhet. Om alla fyra delarna finns representerade i det vi gör så har vi nått Ikigai.

Bilden här ovanför visar ett vanligt sätt att åskådliggöra Ikigai grafiskt. Bilden visar också på hur vi uppfattar livet när alla delar inte är på plats.

Om vi exempelvis kombinerar det ”vi är bra på” med det vi ”kan få betalt för” så kommer vi att ha ett ”yrke”. Men utan passion och känsla av att bidra med något viktigt så uppfattas livet ofta som ganska tomt och kanske meningslöst.

Positiva aspekter med Ikigai

Förklaring av Ikigia på svenska
Ikigai utgår från dig. Även om du inte hittar svaret direkt så kan du få hjälp att sträva i en riktning.

Ikigai utgår från dig, utifrån ditt perspektiv, utan jämförelse med något, eller någon annan.

Ikigai är inte politisk och säger inte att alla problem ska lösas i av staten i jakt på jämlikhet och rättvisa.

Ikigai ger dig makten och verktygen – om än rätt så trubbiga som vi ska se när vi är kritiska längre ner – för att du ska kunna göra kloka val. Dessa val och förändringar behöver inte alltid vara stora och omfattande utan även små förändringar, exempelvis på arbetsplatsen, kan föra dig närmare ditt Ikigai.

När vi förstått vad Ikigai betyder så har vi ett stöd för tanken. Genom att använda de fyra frågorna, eller titta på bilden med de fyra cirklarna, så kan vi resonera kring hur vi uppfattar vår situation och vårt yrkesliv.

Kritik av Ikigai

Ikigai är en orgie i värdeladdade ord. Meningsfullhet, syfte, välmående, hälsa och tillfredställelse är några exempel på ord som förekommer när vi pratar om Ikigai.

Trots det så finns det en hel del kritik.

Storslagna livsmål eller förmågan att se värdet i det lilla?

Den nu klassiska bilden med de fyra stora ringarna som överlappar varandra – bilden finns högre upp i inlägget – där skärningspunkten är Ikigai, är en ganska modern tolkning av Ikigai som skapades av Andres Zuzunaga 2011.

Den bilden fick snabbt spridning och har sedan tolkats och använts av en rad olika människor och företag som egentligen inte brytt sig så mycket om den gamla österländska filosofiska grunden.

Den har exempelvis används av HR-coacher och bloggare (som jag) och vi har fått något som vi kan kalla den västerländska bilden av Ikigai. Där är det svårt att se att en stund på farstukvisten med morgonkaffet skulle kunna vara Ikigai.

Eller en stund med barnbarnen.

Många anser att det inte är en korrekt bild av den underliggande österländska filosofin som visas, som omfamnar det lilla ögonblicket här och nu, utan att det är västerländskt självförverkligande vi ser.

En bild på en japansk by med en vuxen och ett barn. Det här är Ikigai för många.
Ikigai är en vacker tanke och jag kände mig nästa lite ”starstruck” när jag läst om Ikigai första gången. Men det är svårt att omsätta tankarna i praktiken!

Svårt att gå från ord till handling

Ytterligare kritik, som ibland framförs av Ikigai-anhängare själva, mot tankarna och modellen är att de är allt för filosofiska och att det är tveksamt om någon kan nå sitt Ikigai utifrån det vi diskuterat ovan.

På en övergripande nivå så går det naturligtvis att förstå att man ska göra det man älskar och följa sin passion.

Men om vi ska vara noga och verkligen veta vad som är vår passion och kunna fatta livsavgörande beslut utifrån filosofin? Ja då är det inte lika enkelt!

Någon som älskar att baka och som startar ett bageri, gör den personen det den älskar? Gäller det även när personen städar, anställer personal och ägnar sig åt bokföring?

Oklarhet och otydlighet är en vanlig kritik mot Ikigai.

Vet du vad din passion är?

Livsstilscoacher som jobbar med människor som vill förstå sig själva och utvecklas hävdar att väldigt många människor inte har ”en passion”. Man är intresserad av en rad områden.

Dessutom inser de flesta att de sannolikt har många områden som de skulle kunna vara passionerade inom som de inte ens kommit i kontakt med ännu.

Så att jaga sin passion är inte självklart en framgångsfaktor.

Följ din passion eller gör din kund nöjd?

Många tolkar Ikigai i ett sammanhang där önskan om att leva på sin passion är stark.

Vem vill inte göra sin hobby, eller det man brinner för, till sitt jobb? Det kan låta som en utopi men tankarna är helt i linje med tolkningen av Ikigai som vi gjort ovan.

Men här uppstår en konflikt!

Om du ska tjäna pengar på, och därmed leva på, något så ska du hjälpa människor att lösa ett problem, eller hantera ett behov.

Vad du vill, var du har din passion och känner dig bekväm med är underordnat i det sammanhanget. Det är inte oviktigt, men underordnat.

Utifrån det drar många slutsatsen att, för den som ska fatta livsavgörande beslut baserat på Ikigai, så kan inte alla fyra cirklar i bilden ovan vara lika viktiga om vi ska omsätta tankarna i något praktiskt.

Det finns kanske en ordning mellan? Det är inget Ikigai ger oss någon förklaring till.

Idéerna är alltså bra men vägleder inte den som faktiskt vill agera på dem och följa sin passion speciellt väl.

Vad är Ikigai – Sammanfattning

Ikigai är en idé, ursprungligen från Japan, som handlar stödjer oss i arbetet med att hitta mening och syfte i livet. Genom att sammanföra fyra aspekter av livet – passion, talang, profession och mission – kan vi hitta vår plats i världen och uppleva en känsla av syfte.

Tankarna som Ikigai lyfter fram ger oss ett holistiskt synsätt där förståelsen för mig själv, min identitet, mina värde och mina handlingar beaktas i en helhet.

Ikigai ger oss också verktyg – i form av fyra frågor – för att analysera vad som saknas om vi har en känsla av att livet saknar något viktigt.

Det finns stöd i förskning för att Ikigai kan hjälpa oss till ett bättre liv i någon mening. Med det sagt så finns det snarlika tankar som har bättre forskningsstöd och som är utformade lite annorlunda.

Mer om det här nedanför.


Vem du är, vad du står för och vad du gör

En variant av Ikigai, som har sin grund i psykologiforskning, pekar på att vi ska forma våra liv utifrån tre centrala aspekter:

 • Vem du är: Vår identitet, bakgrund, karaktär, personlighet, styrkor och svagheter.
 • Vad du står för: Värden, tro och principer.
 • Vad du gör: Yrke, hobbies och hur du vill leva din dag

Det går att rita cirklar och tänka sig att vi mår som bäst – forskningen stödjer det så det är nog korrekt – när vi lyckas kombinera alla tre delarna in till en integrerad helhet. På så vis blir tankarna ganska lika idéerna bakom Ikigai.

Men en lika viktig del här är att förstå och tydliggöra de tre punkterna ovan. Det handlar alltså till stor del om självkännedom.

Ikigai – KASAM

Ikigai lyfter fram behovet av helhet och sammanhang i våra liv. I det finns starka kopplingar till den kunskap om människors välmående som finns inom det som kallas KASAM.

Du kan läsa mer om KASAM i bloggens genomgång av KASAM – Känsla av sammanhang och mening.

Finns det kopplingar mellan Ikigai och västerländsk klassisk filosofi?

Stoicism och hedonism brukar lyftas fram som två filosofiska huvudinriktningar som påverkat oss mest när det kommer till vårt samhälles syn på välmående, lycka och mening med livet

Stoiker står för ett mer komplext förhållningssätt till livet än hedonister. Båda har sina rötter i den klassiska filosofin.

Stoikerna söker en djupare mening med livet, och bilden av Ikigia skulle säkert kunna tilltala en stoiker.

Det jag reagerar över är dock att stoiker gärna lyfter fram värdet av utmaningar och prövningar i våra liv, på ett annat – kanske tydligare är rätt ord – vis än Ikigai gör. Stoiker ser utmaningar som en viktig del i livet.

En stoiker lyfter också fram behovet av starka individer och att vi har en förmåga att klara motgångar och utmaningar. Att söka sin passion …. Nej, det nog inte där en stoiker börjar sin tankebana.

En stoiker skulle nog dessutom betona värdet i att jobba mer med det vi har, än Ikigai gör som kan uppfattas lite mer sökande.

Som ett resultat av detta är en vanlig tolkning av Ikigai att vi ska söka det vi älskar i livet.

Stoikerna förespråkar att vi ska lära oss att älska det vi gör.

Hedonismen handlar mer om att aktivt söka välmående och undvika obehag. I det så är kanske bilden Ikigai förmedlar av livet väl komplex.

Modern forskning inom positiv psykologi säger …

Min tolkning är att Ikigia kan sägas innefatta mycket av det modern forskning kommit fram till – vilket även stoikernas filosofi gör – kring våra behov och vårt välmående.

Men att filosofin som Ikigai beskriver är lite för grandios och allt för filosofisk. Att leva ett bra liv är inte så svårt som modellen gör gällande.

Forskningen visar exempelvis att personer som upplever flow under vissa perioder på dagen, på sin arbetsplats exempelvis, ofta är väldigt nöjda med sitt arbetsliv. Flow – känslan av att kunna göra något utan att det egentligen kräver någon mental kraft att fokusera – tillhör bubblan ”det du är bra på” i modellen.

Flow nämns också i litteraturen kring Ikigiakonceptet. På så vis hänger det samman, men Ikigia lyfter också fram ”det världen behöver” och ”det du älskar” som lika stora bubblor – vilket ska tolkas att de är lika viktiga aspekter att jobba med för att nå självförverkligande.

Jag anser inte att forskningen stödjer det synsättet.

Att göra det vi är bra på

Ett annat exempel på när forskning och filosofi är överens är när vi kommer till tankarna att vi ska göra något vi är bra på. Psykologiforskning visar det tydligt.

Den kunskapen ryms återigen inom Ikigai. Men vi måste tolka in det i materialet. Vi kan inte förstå det utifrån den bild som finns i inledningen, eller genom den här bloggens förklaring av Ikigai.  

Flow, och känslan av att vara bra på något, räcker långt för ökat välmående. Men som vi varit inne på så ger Ikigia inga prioriteringar eller fördelning av delarna.

Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonans är en term som används för att beskriva våra känslor och den situation vi sätter oss i när vi inte agerar som vi i någon mening tycker vi borde agera.

Det klassiska exemplet är människor som, trots att de vill vara friska och leva länge, röker.

Klassisk dissonans är en så stark känsla att vi inte klarar av att hantera den känslan i speciellt stor omfattning.

En person som tittar på sin vardag och inte hittar någon koppling mellan det liv man lever och det man tycker är viktigt i någon mening kommer uppleva en känsla av kognitiv dissonans.

Det är jobbigt!

PERMA – Modern psykologis motsvarighet till Ikigai?

Inom positiv psykologi pratar man gärna om PERMA för att beskriva de områden i livet som är viktiga för oss:

 • Positive emotions,
 • Engagement,
 • Relationships,
 • Meaning,
 • Accomplishments.

De är den moderna forskningens bubblor, men man brukar inte åskådliggöra dem som så. Jag vet inte riktigt skälet, men psykologer jobbar mer med att knyta kopplingarna inom ett område, exempelvis området positiva känslor, än att de relaterar de olika delarna till varandra.

Ikigai har fördelen här i att man ser till en helhet, vilket inte är tydligt i PERMA teorin. 

Vanliga frågor – Vad betyder Ikigai

Vad är Ikigai?

Ikigai är en filosofi som knyter samman fyra viktiga områden i våra liv till en helhet. Själva ordet Ikigai är japanska och måste översättas till ett uttryck i svenskan. De vanligaste översättningarna är: anledningen till att vara, anledningen till att gå upp på morgonen, orsaken att existera, eller meningen med livet.

Finns det någon bra svensk bok om Ikigai?

”Ikigai : Den japanska livskonsten till ett långt och lyckligt liv”, eller ”Japonism : ikigai, skogsbad, wabi-sabi och mycket mer” är båda läsvärda.

Finns det någon motsvarighet till Ikigai inom modern psykologi?

PERMA är ett begrepp som är snarlikt Ikigai men som har forskningsstöd. Då är delarna i helheten i stället Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishments.

Vad är översättningen av Ikigai till svenska?

Själva ordet Ikigai är japanska och måste översättas till ett uttryck i svenskan. De vanligaste översättningarna är: anledningen till att vara, anledningen till att gå upp på morgonen, orsaken att existera, eller meningen med livet.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar