Ikigai – Svaret på frågan om meningen med livet?

Vad är Ikigai? Det var tanken som slog mig första gången jag såg uttrycket och det var det som fick mig att vilja veta mer. Det är jakten på vad Ikigai betyder – och ett försök till översättning av Ikigai till svenska – som gjort att jag skrivit det här inlägget.

Men så har det blivit mer. Det är ett inlägg som växt. Numera handlar inlägget lika mycket om synen på arbetslivet och vad vi hoppas, eller bör, få ut av det. Det är inte så konstigt, för breddar vi frågan från ”vad är Ikigai” till ”vad handlar Ikigai om” så är just arbetslivet och våra förväntningar där en viktig del av svaret.

Det är inte svårt att förklara vad Ikigai egentligen innebär och du kan hitta många liknande inlägg som det här på webben. Men jag tycker att begreppet öppnar för en djupare diskussion kring filosofin som så samtidigt som det faktiskt finns en hel del att kritisera. Därför har jag skrivit vidare.

Hoppas du finner min förklaring av Ikigai, diskussionen och kritiken intressant.

Innehåll

Vad är Ikigai?

Ikigai är ett japanskt ord som måste översättas till ett uttryck i svenskan, de vanligaste översättningarna är:

 • anledningen till att vara,
 • anledningen till att gå upp på morgonen,
 • orsaken att existera, eller
 • meningen med livet.

I det här sammanhanget är det korrekta svaret på frågan vad är Ikigai att det är en filosofi, som ger oss stöd i hur vi kan tänka för att komma närmare vår mening med livet.

Ikigai sägs ha sitt ursprung på ön Okinawa I Japan. Okinawa är känt för sin höga livskvalite och är en så kallad Blå zon, ett område där människor lever mätbart länge. Mycket tyder på att det är livsstilen, där Ikigai är en del, som gör det.

Att söka Ikigai – Ikigais fyra frågor

För att hitta Ikigai så ska du hitta ditt svar på fyra frågor.

 1. Vad är det du älskar?
 2. Vad behöver världen från dig?
 3. Vad kan du få betalt för?
 4. Vad är du bra på?

När du hittat ett svar – det vill säga något att göra – som besvarar samtliga frågor samtidigt, ja då så har du hittat ditt Ikigai. Då samverkar alla viktiga delar i livet till en helhet.

Bilden beskriver hur Ikigais fyra frågor samverkar. Bilden innehåller fyra cirklar som representerar det vi älskar, det vi får betalt för, det världen behöver och det det vi är bra på. Svaret på frågan "Vad är Ikigai" är att det är där alla fyra cirklar möts.
De fyra delarna inom Ikigai som vi ska kombinera för att hitta meningen med livet. Om alla fyra delarna finns representerade i det vi gör så har vi nått Ikigai.

Bilden här ovanför visar ett vanligt sätt att åskådliggöra vad Ikigai är grafiskt. Bilden visar också på hur vi uppfattar livet när alla delar inte är på plats.

Om vi exempelvis kombinerar det ”vi är bra på” och det vi ”kan få betalt för” så kommer vi att ha ett ”yrke”. Men utan passion och känsla av att bidra med något viktigt så uppfattas livet ofta som ganska tomt och kanske meningslöst.

Positiva aspekter med Ikigai

Förklaring av Ikigia på svenska
Ikigai utgår från dig. Även om du inte hittar svaret direkt så kan du få hjälp att sträva i en riktning.

Ikigai utgår från dig, utifrån ditt perspektiv, utan jämförelse med något, eller någon annan.

Ikigai är inte politisk och säger inte att alla problem ska lösas i av staten i jakt på jämlikhet och rättvisa.

Ikigai ger dig makten och verktygen – om än rätt så trubbiga som vi ska se när vi är kritiska längre ner – för att göra kloka val. Dessa val och förändringar behöver inte alltid vara stora och omfattande utan även små förändringar, exempelvis på arbetsplatsen, kan föra dig närmare ditt Ikigai.

När vi förstått vad Ikigai betyder så har vi ett stöd för tanken. Genom att använda de fyra frågorna, eller titta på bilden med de fyra cirklarna, så kan vi resonera kring hur vi uppfattar vår situation och vårt yrkesliv.

Kritik av Ikigai

Storslagna livsmål eller förmågan att se värdet i det lilla

Den nu klassiska bilden av de fyra cirklarna som möts, där skärningspunkten är Ikigai, som du kan se tidigare i inlägget är en ganska modern tolkning av Ikigai som skapades av Andres Zuzunaga 2011.

Den bilden fick snabbt spridning och har sedan tolkats och använts av en rad olika människor som egentligen inte brytt sig så mycket om den gamla österländska filosofiska grunden.

Den har exempelvis används av HR-coacher och bloggare, som jag och vi kan få något som vi kan kalla den västerländska bilden av Ikigai. Där är det svårt att se att morgonkaffet skulle kunna vara Ikigai.

Eller en stund med barnbarnen.

Många anser att det inte är en korrekt bild av den underliggande österländska filosofin som snarare omfamnar det lilla ögonblicket här och nu.

Svårt att gå från ord till handling

Kritiken, som ibland framförs av Ikigai-anhängare själva, mot tankarna är att de är allt för filosofiska och att det är tveksamt om någon kan nå sitt Ikigai utifrån själva utifrån det vi diskuterat ovan.

På en övergripande nivå så går det naturligtvis att förstå att man ska göra det man älskar och följa sin passion.

Men om vi ska vara noga och verkligen veta vad som är vår passion och kunna fatta livsavgörande beslut utifrån filosofin?

Ja då är det inte lika enkelt!

Någon som älskar att baka, som startar ett bageri, gör den personen det den älskar? Gäller det även när personen städar, anställer personal och för bok?

Oklarhet och otydlighet är alltså en vanlig kritik mot Ikigai.

Följ din passion eller gör din kund nöjd?

Många tolkar Ikigai i ett sammanhang där önskan om att leva på sin passion är stark.

Man vill göra sin hobby, eller det man brinner för, till sitt jobb, vilket helt är i linje med tolkningen av Ikigai som vi gjort ovan.

Men här uppstår en konflikt!

Om du ska tjäna pengar på något så ska du hjälpa människor att lösa ett problem eller hantera ett behov.

Vad du vill, var du har din passion och känner dig bekväm med är underordnat i det sammanhanget. Inte oviktigt, men underordnat.

Utifrån det drar många slutsatsen att, för den som ska fatta livsavgörande beslut baserat på Ikigai, så kan inte alla fyra cirklar i bilden ovan vara lika viktiga om vi ska omsätta tankarna i något praktiskt.

Filosofin är alltså bra, men vägleder inte den som faktiskt vill agera på den och följa sin passion speciellt väl.

Vad är Ikigai – Sammanfattning

Ikigai är en filosofi som för fram teorin om att vi genom att sammanföra fyra aspekter i vårt liv – passion, talang, mission och profession – höjer vår livskvalité.

Ikigai ger oss också ett verktyg för att analysera vad som saknas om vi har en känsla av att livet saknar något viktigt.

I vår förklaringen av Ikigai så har vi lyft fram begreppet filosofi. Det är viktigt att betona att Ikigai beskriver tankar om livet och att det som presenteras inte är något som är baserat på forskning även om det går att relatera en del av det som sägs till modern forskning.

Mer om det här nedanför.

Vi har lyft fram en hel del kritik mot Ikigai som filosofi i inlägget. Det ska ställas mot att det finns vetenskapligt stöd för en del av tankegångarna inom Ikigai.

Ikigai – KASAM

Ikigai lyfter fram behovet av helhet och sammanhang i våra liv. I det finns starka kopplingar till den kunskap om människors välmående som finns inom det som kallas KASAM.

Du kan läsa mer om KASAM i bloggens genomgång av KASAM – Känsla av sammanhang och mening.

Finns det kopplingar mellan Ikigai och västerländsk klassisk filosofi?

Stoicism och hedonism brukar lyftas fram som två filosofiska huvudinriktningar som påverkat oss mest när det kommer till vårt samhälles syn på välmående, lycka och mening med livet

Stoiker står för ett mer komplext förhållningssätt till livet än hedonister. Båda har sina rötter i den klassiska filosofin.

Stoikerna söker en djupare mening med livet, och bilden av Ikigia skulle säkert kunna tilltala en stoiker.

Det jag reagerar över är dock att stoiker gärna lyfter fram värdet av utmaning i våra liv, på ett annat – kanske tydligare är rätt ord – vis än Ikigai gör. Stoiker ser utmaningar som en viktig del i livet.

En stoiker lyfter också fram behovet av starka individer och att vi har en förmåga att klara motgångar och utmaningar. Att söka sin passion …. Nej, det nog inte där en stoiker börjar sin tankebana.

En stoiker skulle nog dessutom betona värdet i att jobba mer med det vi har, än Ikigai gör.

En vanlig tolkning av Ikigai är att filosofin uppmanar oss att söka det vi älskar i livet.

Stoikerna förespråkar att vi ska lära oss att älska det vi gör.

Hedonismen handlar mer om att aktivt söka välmående och undvika obehag. I det så är kanske bilden Ikigai förmedlar av livet väl komplex.

Modern forskning inom positiv psykologi säger …

Min tolkning är att Ikigia kan sägas innefatta mycket av det modern forskning kommit fram till – vilket även stoikernas filosofi gör – kring våra behov och vårt välmående.

Men att filosofin som Ikigai beskriver är lite för grandios och allt för filosofisk. Att leva ett bra liv är inte så svårt som modellen gör gällande.

Forskningen visar exempelvis att personer som upplever flow under vissa perioder på dagen, på sin arbetsplats exempelvis, ofta är väldigt nöjda med sitt arbetsliv. Flow – känslan av att kunna göra något utan att det egentligen kräver någon mental kraft att fokusera – tillhör bubblan ”det du är bra på” i modellen.

Flow nämns också i litteraturen kring Ikigiakonceptet. På så vis hänger det samman, men Ikigia lyfter också fram ”det världen behöver” och ”det du älskar” som lika stora bubblor – vilket ska tolkas att de är lika viktiga att jobba med.

Jag anser inte att forskningen stödjer det.

Ett annat exempel är att forskningen visar att vi mår bra av att vara bra på något, och att få det bekräftat.

Detsamma gäller organisationer vi jobbar i. Vi vill veta att vi som grupp är duktiga, vi vill förstå vad vi är duktiga på och var vi som individer och organisation skapar värde.

Den här kunskapen ryms återigen inom Ikigai. Men vi måste tolka in det i materialet. Vi kan inte förstå det utifrån den bild som finns i inledningen eller genom den här bloggens förklaring av Ikigai.  

Flow och känslan av att vara bra på något räcker långt för ökat välmående. Och som vi varit inne på så ger Ikigia inga prioriteringar eller proportion.

PERMA – Modern psykologis motsvarighet till Ikigai?

Inom positiv psykologi pratar man gärna om PERMA för att beskriva de områden i livet som är viktiga för oss:

 • Positive emotions,
 • Engagement,
 • Relationships,
 • Meaning,
 • Accomplishments.

De är den moderna forskningens bubblor, men man brukar inte åskådliggöra dem som så. Jag vet inte riktigt skälet, men psykologer jobbar mer med att knyta kopplingarna inom ett område, exempelvis området positiva känslor, än att de relaterar de olika delarna till varandra.

Ikigai har fördelen här i att man ser till ett sammanhang vilket inte är tydligt i PERMA teorin. 

Vanliga frågor – Vad betyder Ikigai

Vad är Ikigai?

Ikigai är en filosofi som knyter samman fyra viktiga områden i våra liv till en helhet. Själva ordet Ikigai är japanska och måste översättas till ett uttryck i svenskan. De vanligaste översättningarna är: anledningen till att vara, anledningen till att gå upp på morgonen, orsaken att existera, eller meningen med livet.

Finns det någon bra svensk bok om Ikigai?

”Ikigai : Den japanska livskonsten till ett långt och lyckligt liv”, eller ”Japonism : ikigai, skogsbad, wabi-sabi och mycket mer” är båda läsvärda.

Finns det någon motsvarighet till Ikigai inom modern psykologi?

PERMA är ett begrepp som är snarlikt Ikigai men som har forskningsstöd. Då är delarna i helheten i stället Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishments.

Vad är översättningen av Ikigai till svenska?

Själva ordet Ikigai är japanska och måste översättas till ett uttryck i svenskan. De vanligaste översättningarna är: anledningen till att vara, anledningen till att gå upp på morgonen, orsaken att existera, eller meningen med livet.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar