Leva på aktieutdelningar – Komplett guide (2021)

Att leva på utdelningar, genom en så kallad utdelningsportfölj, är en populär metod för att åstadkomma ett kassaflöde stort nog att leva på. Genom att välja utdelningsbolag klokt så vill man åstadkomma en portfölj där man får rimlig avkastning samtidigt som man får ett stabilt kassaflöde att leva på. I synnerhet amerikanska utdelningsbolag som har en mycket stabil utdelningshistorik, gärna med utdelning fyra gånger per år eller mer, bildar ofta grunden i en utdelningsportfölj.

Forskning visar, genom den så kallade fyraprocentsregeln, att det är rimligt att anta att det går att ta ut 3-5% av sitt kapital på årsbasis.

Det innebär att vi kan ta ut 30 000 – 50 000 kronor för varje miljon vi har i kapital. De riktlinjerna är generella och bryr sig inte om huruvida man lever på utdelningar eller aktiernas värdeökning.

Vi kommer använda en uttagskvot om 4% som som referens i inlägget eftersom det är i linje med det som fyraprocentsregeln lär oss.

Vilken utdelningsnivå är rimlig om du enbart ska leva på en utdelningsportfölj?

Låg ränta innebär höga värderingar på aktier, då man är villig att betala mer för en given nivå av avkastning. Denna sanning påverkar sannolikt stabila utdelningsaktier i hög grad och innebär att det som historiskt varit intressanta utdelningsbolag att investera i, som gett cirka 4% i direktavkastning, idag sannolikt har en lägre direktavkastning.

Se tabellen nedan för en sammanställning av nuvarande utdelningsnivå hos några klassiska utdelningsaktier som är så kallade utdelningsaristokrater med lång historik av stabila och ökande utdelningar.

Det är ett litet urval, men det ger en bra bild av klassiska utdelningsbolag och deras nuvarande utdelningsnivå.

BolagUtdelning (2019-12-29)Kommentar
Coca Cola3,0 %Säker utdelare, låg tillväxt.
Procter Gamble3,0 %Högt värderad (?)
JNJ2,6 %Högt värderad (?)
Exxon5,0 %Energisektorn är lågt värderad idag. Inte ansedd som attraktiv investering av många.
AT&T5,3 %Telekom växer knappt och har stora kapitalbehov. Värderingen har dessutom stigit och får anses som hög för AT&T.

Av tabellen ovan skulle vi kunna dra slutsatsen att vi får betala relativt mycket för goda kassaflöden i bolag som anses attraktiva i någon mening.

Vill vi höja direktavkastningen till 4% nivån, eller kanske till och med lite högre så kan vi bli tvungen att köpa aktier i bolag som inte värderas speciellt högt, ofta av en anledning.

I bland kallar vi det för utdelningsjakt som då lätt sker på bekostnad av totalavkastningen då vi kanske köper mindre bra bolag för att få utdelning.

Svenska högutdelande bolag hittar du på Avanzas sidor. Ett snabbt span där visar på att bolag med hög utdelning kanske främst finns bland bolag som bedöms som mindre attraktiva vilket förstärker bilden.

Som motvikt mot min negativa syn på högutdelare är det läge att påminna om investeringsstrategin “Dogs of the Dow” som ofta kan spöa index. Av det kan vi kanske dra slutsatsen att det inte självklart behöver vara ointressant att investera i bolag som många värderar lågt.

Att leva på preferensaktier då?

Ett vanligt feltänk bland de som är intresserade av att leva på utdelningsaktier är att – givet problemställningen ovan – snegla på preferensaktier i stället. Preferensaktier ser ut att dela ut mer pengar än exempelvis Coca-Cola som vi hade tidigare och ofta slår de även fyraprocentsnivån med råge.

Det här är exempelvis avkastningsnivåerna på några svenska preffar:

PreffUtdelning (2019-12-29)Kommentar
Hemfosa5,3 %Fastighet
Klövern5,3 %Fastighet
Amasten5,6 %Fastighet
Volati5,9 %Industri
Utdelning på svenska preferensaktier.

Men här måste vi vara försiktiga. Vi kan anta att aktier är relativt skyddade mot inflatio men det gäller inte preferensaktier! Så för att kompensera för inflationen så måste vi återinvestera cirka 2% av avkastningen – det svarar mot inflationsmålet – i nya värdepapper varje år. Det gör att vi åter hamnar ner mot 3% i utdelningsnivå.

Den som ska leva på utdelningar under långa tidsperioder måste beakta inflationen och kompensera för detta, annars sjunker snart kapitalet och utdelningen ner till oönskad nivå.

Utdelningsnivåns inverkan – Hur mycket kapital behövs för att leva på utdelningar enbart

Jag tror poängen är tydlig. För den som vill leva på en utdelningsportföljs utdelningar innebär det här med höga bolagsvärderingar/låg direktavkastning en utmaning.

Om vi investerar i aktier med en direktavkastning kring 2% så kan vi hitta bra och välmående bolag, men direktavkastningen blir relativt låg och kapitalbehovet därför högt.

Att räkna med att vi helt ska kunna leva på utdelningar, samtidigt som vi antar att vi får ut 2% i direktavkastning, skjuter sannolikt friheten långt fram i tiden. Ett månadsbehov på 20 000 kronor kräver då exempelvis 12 000 000 kronor i kapitalbas.

Det vanliga är därför att de som vill leva på utdelningar investerar i aktier med höga utdelningsnivåer.

Men som vi redan berört: Om vi söker bolag med 6% i direktavkastning för att kunna leva på utdelningar så får vi sannolikt välja bland bolag som står inför en tuff eller osäker framtid.

Den höga direktavkastningen signalerar att investerare inte anser att bolagen är intressanta som investeringar, sannolikt på goda grunder.

Leva på aktieutdelningar - Leva på utdelningsportfölj
Ett ensidigt fokus på utdelningar är inte självklart en framgångsrik investeringsfilosofi.

Läs gärna Lundaluppens utmärkta förklaring till varför utdelningar inte självklart är av godo för oss som investerare.

Utdelningsinvestering eller utdelningshöjningsinvestering

Som ni märker så tror jag inte idén om att leva på utdelningar enbart är det bästa angreppsättet för den som vill leva som ekonomiskt fri. För att lära dig mer om hur alternativen ser ut så rekommenderar jag mitt inlägg där jag går igenom fyra olika sätt att leva på aktier.

Men vi ska inte släppa idén om att leva på utdelningar helt ännu. Jag tror nämligen det finns ett missförstånd i hur orden och terminologin inom utdelningsinvestering fungerar i Sverige relativt USA. I USA har man två typer av utdelningsinvesterare: De som fokuserar på direktavkastningen och de som ser på direktavkastningen i relation till utdelningshöjningarna.

I sverige gör vi sällan någon skillnad, men i praktiken är skillnaden enorm. Om vi idag vid varje investering ska hitta aktier som ger tillräckligt stor utdelning för att leva på – säg att det är fyra procent vi har som referens – så måste vi hitta aktier som delar ut fyra procent eller mer.

Om vi i stället säger att vi ska börja ta ut utdelningarna om fem år så är det ok att köpa en aktie som har två procent i direktavkastning, men där utdelningen ökar med 15 procent varje år.

15 procents ökning ger en dubbling på fem år enligt 72-regeln vilket innebär att vi på sikt får en intressant direktavkastning relativt vår ursprungliga investering.

Att kunna välja bland bolag som ger 2% i årlig utdelning samtidigt som de växer så det knakar med 15% årligen ger oss möjligheter att välja bland bolag som är mycket mer intressanta.

Helt plötsligt så får vi som utdelningsinvesterare fler möjligheter, men måste då hitta metoder för att jämföra en viss utdelning idag mot en annan, lägre utdelning idag + en utdelningstillväxt.

Ett sätt att underlätta jämförelsen är att använda den så kallade Chowder rule.

The Chowder Rule är en högst ovetenskaplig regel som fått stort praktiskt genomslag bland Amerikanska utdelningsinvesterare. Den säger exempelvis att en aktie med 7% direktavkastning men 0% förväntad tillväxt är ekvivalent med en aktie som delar ut 4% men har en årlig tillväxt om 3%.

Du kan läsa mer om The Chowder rule här!

Eller så jobbar vi som investerare för att hitta bolag som lämnar cirka 2% i direktavkastning för att därefter studera om utdelningstillväxten är tillräcklig för att möta målet om avkastning den dag vi slutar jobba.

Du kan läsa mer om riskerna som finns kopplat till att leva på sitt kapital i min fria e-bok om allt du behöver veta för att leva på ditt kapital.

Att hitta rätt balans mellan risk och möjlighet

Det finns mycket som talar för aktier som tillgångsslag för den som vill leva på sin förmögenhet.

Utdelningsinvestering har historiskt, i det sammanhanget, varit ett ett klokt sätt att investera på. Att leva på utdelningar har ansetts som en bra medelväg som ger stabila kassaflöden och mindre risk, jämfört med alternativet att leva på försäljning av aktier och fondandelar.

Ingen kan förutsäga framtiden, men det går att studera historien. Där kan vi se att det finns några typiska scenarion som är svåra att hantera för den som lever på sitt kapital.

Det värsta som kan hända är en börskrasch. Det drabbar i princip alla utom möjligtvis de som investerat i statsobligationer och guld.

Det näst värsta som kan drabba den som lever på sitt kapital är hög inflation. Den som drabbas är främst den som har för defensiva investeringar i räntepapper och vissa typer av defensiva aktier.

Man brukar prata om att aktier med hög direktavkastning och låg tillväxt ofta beter sig som obligationer. Obligationer hanterar inte inflation väl utan värdet sjunker samman.

Vi kan anta att vissa utdelande bolag, exempelvis stora energibolag, telekomoperatörer och livsmedelsindustri inte självklart påverkas vinstmässigt på samma vis som värderingsmässigt vid en krasch. Det skulle ge att utdelningar är tryggare än aktievärdet. Men det finns ingen garanti. Coronapandemin har indikerat att utdelningar snabbt kan komma ställas in.

Och vad händer vid hög inflation? Kommer telekombolagen kunna höja sina priser kontinuerligt, eller har de en viss medelbindningstid i sina avtal som påverkar dem negativt? I så fall kommer värdet och utdelningen sjunka snabbt!

Att leva på utdelningsaktier – Ändrar det förutsättningarna?

Bolag som kan dela ut pengar till sina aktieägare på ett sunt vis har mycket som talar för sig. Men en effektiv marknad handlar bort alla fördelar och jämnar ut spelplanen, så jag personligen är tveksam till att tillskriva utdelningar – och idén om att leva på utdelningar – allt för stort värde.

Det finns inget skäl att tro att den som väljer att leva på en utdelningsportfölj skulle få högre avkastning över tid, snarare skulle det kunna fungera som en onödig begränsning.

Leva på utdelningar – eller leva på totalavkastning

Som jag ser det finns det två frågeställningar som vi som investerare bör förhålla oss till när vi överväger möjligheten att leva på utdelningar.

  • Kapitalförvaltningsstrategin – den som anger vilka bolag vi ska investera i, vilken avkastning vi ska ha som mål, när vi byter bolag osv – kan vi säga att vi hanterat ovan.
  • Del två handlar om vilken budgetstrateg som vi kan ha när vi räknar på vår ekonomiska status.  Vi ska utveckla den aspekten lite här nedanför.

Baksidan med idén om att vi ska leva på våra utdelningar är att vi antar att vi måste spara samman en så stor hög med pengar att direktkastningen täcker våra utgifter.

Vi måste alltså skapa en tillräckligt stor förmögenhet som kan investeras i aktier.

Men det vanliga är att delar av vår förmögenhet ligger låsta i andra former av investeringar, så som hus eller pensionsfonder.

Se gärna videon här nedanför där du kan ta del av vår kalkyl för åren i Småland. Där räknade vi hela tiden med möjligheten att helt sluta jobba, även om vi gjorde andra val.

I praktiken blir det ett för hårt krav att anta att man ska kunna leva på utdelningar enbart.

Det är högst troligt att du kommer ta av ditt fria kapital under vissa perioder om du lever på ditt kapital.

I och med detta kan du inte bortse från aktiernas värdevariation.

I det scenariot så blir det uppenbart att det är den totala avkastningen, alltså aktiens värdeökning över tid plus utdelning, som är det intressanta nyckeltalet i våra investeringar.

Det är alltså ett ganska högt satt mål att bygga upp fritt kapital i en aktieportfölj, som helt finansierar ett liv, kanske med ganska god levnadsstandard, där du aldrig ska ta av av kapitalet.

Ju äldre du är och om du levt ditt liv i Sverige, ju märkligare är målet att endast leva på utdelningar. 

Vi har ett ganska väl utbyggt pensionssystem och många lite äldre har förmögenheter i villor och sommarhus som rimligen bör realiseras ju äldre man blir.

Dessutom sjunker kostnaderna drastiskt när man blir äldre i Sverige. För amerikanska pensionärer – med högt uppskruvade mål på sin konsumtion – som tittar på att få några gyllene år i slutet på livet och som sedan ska finansiera ökade sjukvårdskostnader så kan läget vara annorlunda.

Men de är inte ute efter att lämna arbetslivet tidigt.

leva på utdelningar
Man kanske inte ska göra det för svårt?

Sammanfattning – Att låsa sig vid utdelningar när vi investerar är en onödig begränsning

När du bygger din utdelningsportfölj som du ska leva av så måste du beakta långa tidshorisonter. Gör investeringen enkel då. Investera för att få högsta möjliga totalavkastning med en rimlig risk.

Att jaga utdelning för en fjärran framtid, för att du ska investera enligt någon princip, är inte rätt. Det finns goda möjligheter att ändra sig om det passar dig bättre att investera i högutdelare när du närmar dig uttagsfasen.

En utdelningsportfölj behöver inte byggas, aktierna finns fritt tillgängliga på marknaden och kan köpas när som.

Frågor och svar – Leva på utdelningar

Hur mycket kapital behövs för att man ska kunna leva på aktieutdelningar?

Ta det månadsbehov du har av inkomst och multiplicera med 300. Då får du kapitalbehovet som krävs för att du ska kunna leva på din aktieutdelning.

Uträkningen bygger på fyraprocentsregeln.

Finns det fördelar att leva på aktieutdelningar jämfört med värdeökningen på sina aktier?

Det finns stöd för att hävda att bolagens vinster, och utdelningar, svänger långsammare, och mindre än, bolagens värdering. Utdelningsaktier, som delar ut tillräckligt för att ge en rimlig inkomst enbart via utdelningen, oftast räknar man på en avkastning kring 4%, är dock inte självklart attraktiva bolag att investera i.

Investering handlar alltid om att hitta rätt relation mellan risk och avkastning, utdelningsinvestering ändrar inte det.

Kan man leva på aktieutdelningar?

Ja, en stor del av amerikanska pensionärer som svarar för sina egna pension väljer att investera i aktier och leva på avkastningen som aktierna erbjuder. Där är det en av de mest beprövade metoderna just att leva på utdelningsaktier.

För att få kalkylen att gå ihop så krävs att aktierna har en viss nivå av avkastning. Av en rad olika skäl så är 4% ett bra riktvärde. Tyvärr har senare års börsuppgångar, som är kopplade till den låga räntan, inneburit att det blivit allt svårare att hitta attraktiva aktier som delar ut 4%.

Onkel Tom, eller Anders Gustafsson som jag egentligen heter, driver den här bloggen. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.