Leva på aktieutdelningar – Komplett guide (2021)

Att leva på utdelningar, genom en så kallad utdelningsportfölj, är en populär metod för att åstadkomma ett kassaflöde stort nog att leva på. Genom att välja utdelningsbolag klokt så vill man åstadkomma en portfölj där man får rimlig avkastning samtidigt som man får ett stabilt kassaflöde att leva på. I synnerhet amerikanska utdelningsbolag som har en mycket stabil utdelningshistorik, gärna med utdelning fyra gånger per år eller mer, bildar ofta grunden i en utdelningsportfölj.

Forskning visar, genom den så kallade fyraprocentsregeln, att det är rimligt att anta att det går att ta ut 3-5% av sitt kapital på årsbasis.

Det innebär att vi kan ta ut 30 000 – 50 000 kronor för varje miljon vi har i kapital. De riktlinjerna är generella och bryr sig inte om huruvida man lever på utdelningar eller aktiernas värdeökning.

Vi kommer använda en uttagskvot om 4% som som referens i inlägget eftersom det är i linje med det som fyraprocentsregeln lär oss.

Vilken utdelningsnivå är rimlig om du enbart ska leva på en utdelningsportfölj?

Låg ränta innebär höga värderingar på aktier, då man är villig att betala mer för en given nivå av avkastning. Denna sanning påverkar sannolikt stabila utdelningsaktier i hög grad och innebär att det som historiskt varit intressanta utdelningsbolag att investera i, som gett cirka 4% i direktavkastning, idag sannolikt har en lägre direktavkastning.

Se tabellen nedan för en sammanställning av nuvarande utdelningsnivå hos några klassiska utdelningsaktier som är så kallade utdelningsaristokrater med lång historik av stabila och ökande utdelningar.

Det är ett litet urval, men det ger en bra bild av klassiska utdelningsbolag och deras nuvarande utdelningsnivå.

BolagUtdelning (2019-12-29)Kommentar
Coca Cola3,0 %Säker utdelare, låg tillväxt.
Procter Gamble3,0 %Högt värderad (?)
JNJ2,6 %Högt värderad (?)
Exxon5,0 %Energisektorn är lågt värderad idag. Inte ansedd som attraktiv investering av många.
AT&T5,3 %Telekom växer knappt och har stora kapitalbehov. Värderingen har dessutom stigit och får anses som hög för AT&T.

Av tabellen ovan skulle vi kunna dra slutsatsen att vi får betala relativt mycket för goda kassaflöden i bolag som anses attraktiva i någon mening.

Vill vi höja direktavkastningen till 4% nivån, eller kanske till och med lite högre så kan vi bli tvungen att köpa aktier i bolag som inte värderas speciellt högt, ofta av en anledning.

I bland kallar vi det för utdelningsjakt som då lätt sker på bekostnad av totalavkastningen då vi kanske köper mindre bra bolag för att få utdelning.

Svenska högutdelande bolag hittar du på Avanzas sidor. Ett snabbt span där visar på att bolag med hög utdelning kanske främst finns bland bolag som bedöms som mindre attraktiva vilket förstärker bilden.

Som motvikt mot min negativa syn på högutdelare är det läge att påminna om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” som ofta kan spöa index. Av det kan vi kanske dra slutsatsen att det inte självklart behöver vara ointressant att investera i bolag som många värderar lågt.

Att leva på preferensaktier då?

Ett vanligt feltänk bland de som är intresserade av att leva på utdelningsaktier är att – givet problemställningen ovan – snegla på preferensaktier i stället. Preferensaktier ser ut att dela ut mer pengar än exempelvis Coca-Cola som vi hade tidigare och ofta slår de även fyraprocentsnivån med råge.

Det här är exempelvis avkastningsnivåerna på några svenska preffar:

PreffUtdelning (2019-12-29)Kommentar
Hemfosa5,3 %Fastighet
Klövern5,3 %Fastighet
Amasten5,6 %Fastighet
Volati5,9 %Industri
Utdelning på svenska preferensaktier.

Men här måste vi vara försiktiga. Vi kan anta att aktier är relativt skyddade mot inflatio men det gäller inte preferensaktier! Så för att kompensera för inflationen så måste vi återinvestera cirka 2% av avkastningen – det svarar mot inflationsmålet – i nya värdepapper varje år. Det gör att vi åter hamnar ner mot 3% i utdelningsnivå.

Den som ska leva på utdelningar under långa tidsperioder måste beakta inflationen och kompensera för detta, annars sjunker snart kapitalet och utdelningen ner till oönskad nivå.

Utdelningsnivåns inverkan – Hur mycket kapital behövs för att leva på utdelningar enbart

Jag tror poängen är tydlig. För den som vill leva på en utdelningsportföljs utdelningar innebär det här med höga bolagsvärderingar/låg direktavkastning en utmaning.

Om vi investerar i aktier med en direktavkastning kring 2% så kan vi hitta bra och välmående bolag, men direktavkastningen blir relativt låg och kapitalbehovet därför högt.

Att räkna med att vi helt ska kunna leva på utdelningar, samtidigt som vi antar att vi får ut 2% i direktavkastning, skjuter sannolikt friheten långt fram i tiden. Ett månadsbehov på 20 000 kronor kräver då exempelvis 12 000 000 kronor i kapitalbas.

Det vanliga är därför att de som vill leva på utdelningar investerar i aktier med höga utdelningsnivåer.

Men som vi redan berört: Om vi söker bolag med 6% i direktavkastning för att kunna leva på utdelningar så får vi sannolikt välja bland bolag som står inför en tuff eller osäker framtid.

Den höga direktavkastningen signalerar att investerare inte anser att bolagen är intressanta som investeringar, sannolikt på goda grunder.

Leva på aktieutdelningar - Leva på utdelningsportfölj
Ett ensidigt fokus på utdelningar är inte självklart en framgångsrik investeringsfilosofi.

Läs gärna Lundaluppens utmärkta förklaring till varför utdelningar inte självklart är av godo för oss som investerare.

Utdelningsinvestering eller utdelningshöjningsinvestering

Som ni märker så tror jag inte idén om att leva på utdelningar enbart är det bästa angreppsättet för den som vill leva som ekonomiskt fri. För att lära dig mer om hur alternativen ser ut så rekommenderar jag mitt inlägg där jag går igenom fyra olika sätt att leva på aktier.

Men vi ska inte släppa idén om att leva på utdelningar helt ännu. Jag tror nämligen det finns ett missförstånd i hur orden och terminologin inom utdelningsinvestering fungerar i Sverige relativt USA. I USA har man två typer av utdelningsinvesterare: De som fokuserar på direktavkastningen och de som ser på direktavkastningen i relation till utdelningshöjningarna.

I sverige gör vi sällan någon skillnad, men i praktiken är skillnaden enorm. Om vi idag vid varje investering ska hitta aktier som ger tillräckligt stor utdelning för att leva på – säg att det är fyra procent vi har som referens – så måste vi hitta aktier som delar ut fyra procent eller mer.

Om vi i stället säger att vi ska börja ta ut utdelningarna om fem år så är det ok att köpa en aktie som har två procent i direktavkastning, men där utdelningen ökar med 15 procent varje år.

15 procents ökning ger en dubbling på fem år enligt 72-regeln vilket innebär att vi på sikt får en intressant direktavkastning relativt vår ursprungliga investering.

Att kunna välja bland bolag som ger 2% i årlig utdelning samtidigt som de växer så det knakar med 15% årligen ger oss möjligheter att välja bland bolag som är mycket mer intressanta.

Helt plötsligt så får vi som utdelningsinvesterare fler möjligheter, men måste då hitta metoder för att jämföra en viss utdelning idag mot en annan, lägre utdelning idag + en utdelningstillväxt.

Ett sätt att underlätta jämförelsen är att använda den så kallade Chowder rule.

The Chowder Rule är en högst ovetenskaplig regel som fått stort praktiskt genomslag bland Amerikanska utdelningsinvesterare. Den säger exempelvis att en aktie med 7% direktavkastning men 0% förväntad tillväxt är ekvivalent med en aktie som delar ut 4% men har en årlig tillväxt om 3%.

Du kan läsa mer om The Chowder rule här!

Eller så jobbar vi som investerare för att hitta bolag som lämnar cirka 2% i direktavkastning för att därefter studera om utdelningstillväxten är tillräcklig för att möta målet om avkastning den dag vi slutar jobba.

Du kan läsa mer om riskerna som finns kopplat till att leva på sitt kapital i min fria e-bok om allt du behöver veta för att leva på ditt kapital.

Att hitta rätt balans mellan risk och möjlighet

Det finns mycket som talar för aktier som tillgångsslag för den som vill leva på sin förmögenhet.

Utdelningsinvestering har historiskt, i det sammanhanget, varit ett ett klokt sätt att investera på. Att leva på utdelningar har ansetts som en bra medelväg som ger stabila kassaflöden och mindre risk, jämfört med alternativet att leva på försäljning av aktier och fondandelar.

Ingen kan förutsäga framtiden, men det går att studera historien. Där kan vi se att det finns några typiska scenarion som är svåra att hantera för den som lever på sitt kapital.

Det värsta som kan hända är en börskrasch. Det drabbar i princip alla utom möjligtvis de som investerat i statsobligationer och guld.

Det näst värsta som kan drabba den som lever på sitt kapital är hög inflation. Den som drabbas är främst den som har för defensiva investeringar i räntepapper och vissa typer av defensiva aktier.

Man brukar prata om att aktier med hög direktavkastning och låg tillväxt ofta beter sig som obligationer. Obligationer hanterar inte inflation väl utan värdet sjunker samman.

Vi kan anta att vissa utdelande bolag, exempelvis stora energibolag, telekomoperatörer och livsmedelsindustri inte självklart påverkas vinstmässigt på samma vis som värderingsmässigt vid en krasch. Det skulle ge att utdelningar är tryggare än aktievärdet. Men det finns ingen garanti. Coronapandemin har indikerat att utdelningar snabbt kan komma ställas in.

Och vad händer vid hög inflation? Kommer telekombolagen kunna höja sina priser kontinuerligt, eller har de en viss medelbindningstid i sina avtal som påverkar dem negativt? I så fall kommer värdet och utdelningen sjunka snabbt!

Att leva på utdelningsaktier – Ändrar det förutsättningarna?

Bolag som kan dela ut pengar till sina aktieägare på ett sunt vis har mycket som talar för sig. Men en effektiv marknad handlar bort alla fördelar och jämnar ut spelplanen, så jag personligen är tveksam till att tillskriva utdelningar – och idén om att leva på utdelningar – allt för stort värde.

Det finns inget skäl att tro att den som väljer att leva på en utdelningsportfölj skulle få högre avkastning över tid, snarare skulle det kunna fungera som en onödig begränsning.

Leva på utdelningar – eller leva på totalavkastning

Som jag ser det finns det två frågeställningar som vi som investerare bör förhålla oss till när vi överväger möjligheten att leva på utdelningar.

 • Kapitalförvaltningsstrategin – den som anger vilka bolag vi ska investera i, vilken avkastning vi ska ha som mål, när vi byter bolag osv – kan vi säga att vi hanterat ovan.
 • Del två handlar om vilken budgetstrateg som vi kan ha när vi räknar på vår ekonomiska status.  Vi ska utveckla den aspekten lite här nedanför.

Baksidan med idén om att vi ska leva på våra utdelningar är att vi antar att vi måste spara samman en så stor hög med pengar att direktkastningen täcker våra utgifter.

Vi måste alltså skapa en tillräckligt stor förmögenhet som kan investeras i aktier.

Men det vanliga är att delar av vår förmögenhet ligger låsta i andra former av investeringar, så som hus eller pensionsfonder.

Se gärna videon här nedanför där du kan ta del av vår kalkyl för åren i Småland. Där räknade vi hela tiden med möjligheten att helt sluta jobba, även om vi gjorde andra val.

I praktiken blir det ett för hårt krav att anta att man ska kunna leva på utdelningar enbart.

Det är högst troligt att du kommer ta av ditt fria kapital under vissa perioder om du lever på ditt kapital.

I och med detta kan du inte bortse från aktiernas värdevariation.

I det scenariot så blir det uppenbart att det är den totala avkastningen, alltså aktiens värdeökning över tid plus utdelning, som är det intressanta nyckeltalet i våra investeringar.

Det är alltså ett ganska högt satt mål att bygga upp fritt kapital i en aktieportfölj, som helt finansierar ett liv, kanske med ganska god levnadsstandard, där du aldrig ska ta av av kapitalet.

Ju äldre du är och om du levt ditt liv i Sverige, ju märkligare är målet att endast leva på utdelningar. 

Vi har ett ganska väl utbyggt pensionssystem och många lite äldre har förmögenheter i villor och sommarhus som rimligen bör realiseras ju äldre man blir.

Dessutom sjunker kostnaderna drastiskt när man blir äldre i Sverige. För amerikanska pensionärer – med högt uppskruvade mål på sin konsumtion – som tittar på att få några gyllene år i slutet på livet och som sedan ska finansiera ökade sjukvårdskostnader så kan läget vara annorlunda.

Men de är inte ute efter att lämna arbetslivet tidigt.

leva på utdelningar
Man kanske inte ska göra det för svårt?

Sammanfattning – Att låsa sig vid utdelningar när vi investerar är en onödig begränsning

När du bygger din utdelningsportfölj som du ska leva av så måste du beakta långa tidshorisonter. Gör investeringen enkel då. Investera för att få högsta möjliga totalavkastning med en rimlig risk.

Att jaga utdelning för en fjärran framtid, för att du ska investera enligt någon princip, är inte rätt. Det finns goda möjligheter att ändra sig om det passar dig bättre att investera i högutdelare när du närmar dig uttagsfasen.

En utdelningsportfölj behöver inte byggas, aktierna finns fritt tillgängliga på marknaden och kan köpas när som.

Frågor och svar – Leva på utdelningar

Hur mycket kapital behövs för att man ska kunna leva på aktieutdelningar?

Ta det månadsbehov du har av inkomst och multiplicera med 300. Då får du kapitalbehovet som krävs för att du ska kunna leva på din aktieutdelning.

Uträkningen bygger på fyraprocentsregeln.

Finns det fördelar att leva på aktieutdelningar jämfört med värdeökningen på sina aktier?

Det finns stöd för att hävda att bolagens vinster, och utdelningar, svänger långsammare, och mindre än, bolagens värdering. Utdelningsaktier, som delar ut tillräckligt för att ge en rimlig inkomst enbart via utdelningen, oftast räknar man på en avkastning kring 4%, är dock inte självklart attraktiva bolag att investera i.

Investering handlar alltid om att hitta rätt relation mellan risk och avkastning, utdelningsinvestering ändrar inte det.

Kan man leva på aktieutdelningar?

Ja, en stor del av amerikanska pensionärer som svarar för sina egna pension väljer att investera i aktier och leva på avkastningen som aktierna erbjuder. Där är det en av de mest beprövade metoderna just att leva på utdelningsaktier.

För att få kalkylen att gå ihop så krävs att aktierna har en viss nivå av avkastning. Av en rad olika skäl så är 4% ett bra riktvärde. Tyvärr har senare års börsuppgångar, som är kopplade till den låga räntan, inneburit att det blivit allt svårare att hitta attraktiva aktier som delar ut 4%.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.


Flera inlägg i samma kategori

Delad eller gemensam ekonomi?

Placera postade just en notis med följande rubrik ”Drastisk minskning andel par med gemensam ekonomi”. Ursprungligen kommer resultatet från en undersökning Nordea…

34 svar på ”Leva på aktieutdelningar – Komplett guide (2021)”

 1. Jag tycker att du för fram många relevanta invändningar mot utdelningsstrategin. Jag kan tänka mig att den kan passa vissa personer med vissa specifika förutsättningar, men den är som du beskriver förknippad med flera risker. Största risken är förstås att man tror att man måste ha ett större kapital än nödvändigt och för evigt sumpar den fria tiden som går åt att hamstra överskott av pengar. Jag har själv främst stötts av risken av att inte vara tillräckligt diversifierad. Du tar upp det, och jag tror inte att man ska underskatta den risken givet att tidshorisonten är lång.

  Jag undrar därför om inte utdelningsstrategin egentligen främst handlar om psykologi. Den gör det lättare att investera i osäkra tillgångar som aktier. Det känns tryggt. Men tryggheten kan vara falsk, och det är som bekant inte alltid lika öppna för att inse. Men om denna risk är vad som krävs för att våga investera i aktier så kan kostnaden kanske försvaras.

  Detta får mig osökt att tänka på the bucket strategy (med pengar i olika hinkar av tillgångsslag beroende på tidshorisont) som ger en känsla av trygghet. Tillämpar nog denna själv men inser också att den i praktiken genererar en traditionell 60/40-portfölj. Samtidigt finns risken med denna strategi att hålla för stor andel kontanter (hur allvarlig konsekvensen kan bli beror på portföljstorlek), och tänker man inte på det så kan det på lång sikt ge förödande resultat. Strategin är bra för psykologin (för vissa) men kan kosta i risk.

  Svara
  • Tack,

   Jag tror psykologin är en stor faktor. En annan är att utdelningsbolag varit goda investeringar under många år. Men utdelningarna har i USA på breda index fallit i storleksordningen 30% vid lågkonjunkturer. Om sedan dollarn faller så kan även ”säkra utdelare” vara sura investeringar.

   Jag tror mer att man ska försöka investera sunt men samtidigt ha möjligheten till att minska utgifterna kraftigt.

   Svara
   • Utgifterna måste ju ned först och främst. Investeringen i utdelningsaktier är ju bara försvarbart den dagen man faktiskt ska börja leva av dem (eller strax innan). Äta av kapitalet är ju då en självklaret, oavsett om man har barn, men först 25-30 år före döden. Och det är ju den svåra beräkningen.

    Svara
    • Det är utgifterna som gör hela skillnaden kan man lugnt påstå.

     Slutsatsen av mitt resonemang är nog inte som dina. Jag är inte säker på att man ska ändra förvaltningsstrategi när man börjar leva på tillgångarna. Just av skälen jag angav.

     Sedan är det så svårt att veta när man ska dö vilket gör beräkningarna onödigt svåra som du säger.

     Svara
  • Har man långt kvar till det kan bli tal om allmän pension och därtill att man måste bedöma marknaden som högt värderat, med en hel höststorm i ryggen av låga ränter, nedpressade valutakurser och centralbanks stöd. Är det nog ok om vi ligger på 60/40.

   Svara
 2. Så frågeställningen är egentligen denna: alla pengar inklusive utdelningar ska vara slut då du dör?

  Ok, det verkar vara ett annuitetsproblem. Det är alltså något som pensionsförsäkringsbolag med livslånga pensionsförsäkringar med garanterade belopp har hållit på med i hundratals år och det är yrkesgruppen aktuarier som pysslar med det till vardags.
  Om du räknar bort vinsten som försäkringsbolaget har i sina kalkyler (dvs =0%) och sätter din livslängd till maximalt 130 år (istället för medellivslängden om ca 83 år) för att garantera att du inte lever längre än det finns pengar kvar samt plockar bort den utjämnande effekten som många försäkringstagare gör i en försäkring (=antal 1 person här) så borde problemet mer vara av matematisk art.

  Kan du ge oss siffror ur några scenarion med olika antaganden så att vi kan kommentera utifrån dessa?

  Svara
  • Hej Anonym,

   Ungefär så. Det gör väl inget om det är lite över när man dör.

   Liknelsen vid pensionsbolag är riktig, men också lite skev. Dom garanterar ofta en avkastning givet ett visst ränteläge och man investerar sedan i någon form av räntestegar om jag förstått rätt. SWR är ungefär samma sak men i ett betydligt mer risktagande scenario. Där kör man Monte Carlo simuleringar med olika portföljer med en andel aktier mot historiska data. Storugglan länkade till en amerikans blogg i en tidigare kommentar i ett tidigare inlägg.

   Om du kan bidra till räknandet så är det första inlägget länkat i inledningen det inlägg som innehåller typiska utgifter och data vi räknat på.

   Svara
 3. Har lite svårt för tanken att det skulle vara något problem att inte fonder likt Avanza Zero, delar ut utdelningen!

  Det går nog bra att ta reda på vad fonden erhållit i utdelningar i %.
  Sen är det bara att sälja av motsvarande belopp.

  Själv håller jag mig till den gamle mannens råd och fokuserar min utvärdering av mina investeringar efter det ”Owners Earnings” dom ger mig som ägare.

  Ta bara en titt på 4020 bild av hur utdelningens andel av vinsten har utvecklats från år 2000 till 2015, så kan man börja ifrågasätta att styra efter direktavkastningen!

  Svara
 4. Hej,
  Som utdelningsinvesterare känner jag att jag måste säga något. Så inte bara ni som håller med får er röst hörd 😉

  Först vill jag tacka Tom för en fantastiks blogg och att jag själv börjar inse vikten av att sluta konsumera och börja leva betydligt under min inkomst för att kunna spara mera. Jag tror det är viktigare och ger mer än vad någon utdelningsaktie över tid kommer klara av. Nu över till utdelningsaktier och först 40%20´s inlägg.

  Jag tror att tidpunkten 2000 är mycket väl vald i exemplet. IT aktier var på tapeten fram till och med 1999. Det var det nya och det alla skulle köpa. Industri, butiks-handel, bank och allt som inte gick att härleda till IT var liksom helt ute. Sedan kom kraschen och den drog med alla nedför till och med de som inte hade med IT att göra och således inte stigit galet mycket. Utan att ha provat min tes….så tror jag att om vi tar 1999/1998 som valt år så kommer det se helt annorlunda ut. Då ska vi dessutom veta att tex industri aktierna var ratade vid denna tidpunkt till fördel för IT aktier. Går vi ytterligare några år tillbaka blir det nog betydligt jämnare siffror som visar på utdelningsaktiens fördel.

  Jag har gjort flera analyser som visar att det finns bolag som delar ut helt okej idag och har gjort så sedan 2007, dvs innan vår förra krasch var ett faktum(finanskrisen 2008). De ökar utdelningen år från år och ökar inte andelen av vinsten de delar ut.

  Sedan vill jag även säga att jag inte vill ha slut på kontot, eller ens nästan den dagen jag går bort. Jag vill inte nå min egentid med sådan orolighet kvar inom mig. Jag vill kunna leva till 100 år om det vill sig så väl…och under samma förutsättningar. Dvs inte ta för mycket av kapitalet.

  Jag förstår resonemanget: kommer jag våga släppa sargen någonsin, och bara våga ta steget och leva på mina utdelningar. När kommer jag ha nog? Läser mycket MMM just nu tillsammans med denna blogg, udelningsseglaren och frivid42, ni alla hjälper mig tänka annorlunda. Men att jag ska ge upp utdelningsstrategin och tryggheten jag tror den ger…nä där är jag inte än.

  Allt gott
  /DanielWikstrom

  Svara
  • Tack Daniel.

   Vi vet inte ett skit om framtiden. Inte vad gäller våra liv eller aktiers utveckling. Kinder Morgan som vissa lyfter fram som utdelningsaktie har sjunkit 61% i år. Sannolikt sjunker även utdelningarna i samma takt framöver.

   Allt jag undrar för min egen del är om det finns andra sätt att leva livet lite annorlunda.

   Svara
   • Utdelningsinvesteringar för mig handlar om att utdelningen är det ända man vet med hyfsad säkerhet i framtiden. I typ januari vet vi vad vi kommer få för avkastning i maj på Tele2 tex. Vad som händer med kursen känns däremot som spekulation. Eftersom du tar Kinder Morgan(som vi inte vet vad som händer med i framtiden) som exempel så kontrar jag med Johnson&Johnson. De har väl delat ut och höjt utdelningen 50+ år i rad. Delar ut ungefär lika mycket av vinsten år från år och ger en total avkastning på 5-9% utan inräknad aktiekurs.

    En utdelnings portfölj måste enligt mig innehålla flera olika aktier, ska nog skriva ett inlägg om detta.

    Jag håller med om Avanza Zero och tycker det är en mycket bra investering. Självklart kan man bara äga aktiefonder, speciellt indexfonder med låg/ingen avgift. Finns ju många studier som visar att det ger bäst avkastning på aktiemarknaden….väldigt få som lyckas slå det alternativet över tiden.

    För mig är utdelning = avkastning och kursrörelser = spekulation. Enligt min strategi får kursen gå precis hur som helst, bara företagen alltid behåller utdelningen och gärna höjer den. Jag försöker hitta bolag som gör just detta. Sänks utdelningen så ska jag sälja bolaget. Samma gäller om den står stilla under en längre tid.

    Allt gott
    /DanielWikstrom

    Svara
    • Daniel, jag förstår nog själva grundidén. Men pengar är pengar, du förstår att utdelningen går in i en fond som Avanza Zero också, även om fonden är lågt värderad. Du kan naturligtvis ta ut den där ifrån om du vill. I själva verket är ju utdelningen an avskiljning av kapital så kursen rasar normalt motsvarande värde även för aktier.

     Sedan är det lite av en myt att utdelningarna inte sjunker i samma takt som aktievärdet, utifrån vad jag sett. I samband med kraschen 2007-2008 så gick utdelningarna i S&P500 ned på liknande vis som index om jag minns rätt. Aristokraterna naturligtvis mindre, men de har å andra sidan inte alltid varit bättre investeringar över samma tidsperiod, så.

     Och om du handlar JnJ så kan du lugnt räkna med valutarisker som är i storleksordningen 10-15% utan att vara speciellt dyster.

     Vad du tycker spelar väldigt lite roll, faktum är att utdelning är kapital som går ut från det bolag du äger. Det är en bokföringstransaktion. Om den sker i relativa termer (börskurs) eller absoluta tal (utdelning) ger olika beteenden i olika marknader. Men att sträva efter hög utdelning för att man ska leva på utdelningen är en usel investeringsstrategi om du frågar mig. Det rimliga är väl snarare att räkna som jag gjort. Vad kan vi förvänta oss för genomsnittlig avkastning med sunda förvaltningsformer? Räcker det, eller inte?

     Jag ser fram emot att läsa ditt inlägg. Men bara så vi inte pratar förbi varandra. Det som allmänt kallas dividend growth investing, är en investeringsmetod med stora poänger. Men bara för att det är goda investeringar så behöver det ju inte innebära att vi ska sikta på att direkavkastningen täcker våra utgifter. Det leder oss lätt fel för att vi antingen måste spara för mycket, eller väljer fel företag i jakt på utdelning.

     Svara
 5. Att vara ”utdelingsinvesterare” kan ju betyda ganska många olika saker, vissa tittar på bolag som höjt utdelningen årligen under en lägre period (dividend growth), andra letar efter bolag specifikt med hög utdelning och får värdetillväxt via återinvestering.

  I mitt eget fall så vill jag bara investera i bolag som ger en utdelning men däremot är inte utdelningens storlek i sig det viktigaste. Vissa bolag så som tex REIT’s i USA är ju dessutom skapade specifikt för att ge hög direktavkastnining och mer likna direktägande i fastigheter.

  Så som jag ser det är utdelningen viktig ur två aspekter 1. Det visar att företaget skapar ett kassaflöde och är aktieägarvänligt på så vis att det delar ut en del av detta till sina ägare. 2. Det är en form av diversifiering att få ett (mer stabilt om än inte säkert) kassaflöde från utdelningar kompletterat med värdeutvecklingen. Dessa kommer troligen konvergera över längre tidsperioder (ett bra bolag som tjänar pengar och delar ut kommer också värderas högre) med de kan divergera kraftigt under långa tidsperioder.

  Svara
  • Visa har skrivandet i sig, det blir så enkelt förklarat. För mig tar det en bok att förklara det du just gjorde på några rader 🙂 Jag får tränar vidare på att formulera mig bättre.

   Allt gott
   /DanielWikstrom

   Svara
 6. Den bästa investings strategin anser jag vara den som passar den individuella individens personlighet!

  Som gör att de kan hålla fast i den, i stiltje och orkan!

  Så det viktigaste att börja med för en nyfiken novis, är att lära känna sig själv!

  Lätt att säga men inte helt lätt att fronta alla sina personliga svagheter även för sig själv!

  Om det någon gång i livet gäller att vara brutalt ärlig inför sig själv, så är det nu!

  Det kan mycket väl vara så att det bästa för individen är att ha kapitalet på ett bankkonto!

  Det krävs inte någon hög IQ eller så avancerade skills för att bli framgångsrik med investeringar men det krävs att man känner sina egna styrkor och svagheter!

  Många vägar bär till Rom!

  Det är ingen som tänkt att dom själva är en av dom som kommer köpa högt och sälja lågt men ändå är det många som hamnar där för att dom inte har tillräcklig självkännedom!

  Svara

   • Att utveckla ett effektivt filter mot den massmediala desinformationen är ett viktigt steg på vandringen!

    Jag fick ingen ordning på det själv innan jag stängde av dumburken för femton år sedan och lade min ändlösa vandringar till mobilnätsfria ödemarker!?

    Bra länk du hade till The Escape Artist! Han inlägg om hur vi påverkas av reklam, var klockren!

    Svara
 7. Tom, när det gäller indexfonder så håller jag med dig. De är okej att äga som jag skrev tidigare. Jag personligen tycker det är kul att läsa om olika bolag och se vad som skiljer dem åt och tror att jag därigenom kan prestera ungefär som index i total avkastning. Jag kanske misslyckas, men att få göra det jag tycker är roligt gör att jag fortsätter. Skulle det visa sig att jag totalt misslyckas, så kommer jag vikta om en del av kapitalet till indexfonder. Just nu efter bara 4 månader så ligger jag bra till. Men det är ju på tok för kort tid att mäta sig på.

  När det gäller valutarisken håller jag inte med dig. Varför skulle det vara en risk på 10-15%? På långsikt kommer valutan gå upp och ner. Jag vet inte åt vilket håll. Det som stör mig när jag handlar aktier som inte handlas i SEK är den växlingsavgift man åker på. Den tar ju en del av mitt sparade kapital. Sker ju både vid köp och försäljningen. Långsiktiga investeringar hoppas jag ska minimera denna kostnad…men det är dock en kostnad som undviks om man köper svenska aktier.

  Jag läste nyligen en bok ”Fly bankfällan” och där tog författaren upp risken av att man ofta jobbar i samma land som man köper sin bostad i och sedan väljer man att investera i samma lands finansmarknad. Precis så som jag själv alltid gjort, tills nyligen då jag köpte mina första aktier utomlands. Jag tycker det känns som en rimlig riskspridning att faktiskt inte ha allt i samma land. För tänk om något händer? Har du funderat något angående risken att ha allt inom samma land?

  Hög utdelning är inte det jag strävar efter blint och det är inte heller det som dividend growth investing handlar om. Man kan lika väl köpa akter som idag ger 3% direktavkastning och då förväntar man sig att utdelningen ska fortsätta öka år efter år. Ungefär som för JNJ. Att enbart köpa aktier för att direktavkastningen är hög är inte vad strategin handlar om för mig.

  Jag hoppas få till mitt inlägg under närmaste dagarna. Skickar en kommentar till dig när det ligger ute för bedömning 😉

  Allt gott
  /DanielWikstrom

  Svara
  • Daniel, vi måste komma ihåg var vi kom ifrån. Inlägget handlar om idén om att leva på utdelningar, att bygga upp en utdelningsportfölj som ska ge det belopp som krävs. Därav uttrycket ”leva på utdelningar”.

   Jag vände mig mot det sättet att resonera. Jag är inte emot utländska investeringar, utdelningar, enskilda aktier eller förespråkar en viss utdelningsnivå. Jag är emot uttrycket leva på utdelningar. Det upplägget. Det verkar överskatta kapitalbehoven om man inte ska investera osunt. Det omger sig av en ”air” av överlägsenhet. Utdelningarna svänger inte på samma sätt som värderingarna osv. Men det är tveksamt.

   Du refererar till en bok som du tycker ger goda råd vilket jag inte har något skäl att ifrågasätta. Men det förstärker ju min poäng. Ingen som anser sig vilja leva på utdelningarna av en investering ska väl sätta sig med valutarisk?! Det är ju ytterligare ett bevis på att god investeringsmetodik får stryka på foten när man säger att man ska leva på utdelningar.

   Svara
 8. Jag kan bara hålla med dig i det du säger. Det har för min del alltid varit totalavkastningen som varit det relevanta målet. Detta med anledning av att det ger mig betydligt bättre möjligheter att investera i bra bolag och att göra olika avvägningar. Låter man enbart utdelning styra så begränsar man bolagsurvalet onödigt mycket. Därför arbetar jag sedan länge med ett flertal olika typer av strategier/portföljer.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  Svara
 9. Bra inlägg Onkel!

  Några kommentarer:

  Nr 0: Vi får verkligen hoppas att det inte finns någon där ute som bara tittar på utdelningen när de investerar. Vilka är det som gör det egentligen?

  Nr 1: Min uppfattning är det totalt sätt blir en lägre risk med högre direktavkastning eftersom utdelningarna tenderar att äta upp mycket av kursnedgångarna. En dålig utdelningsinvestering hamnar förvånansvärt ofta runt 0% avkastning

  Nr 2: Börsen är tämligen effektiv på att hantera prissättningar vilket gör att lejonparten av stora och välbevakade bolag snabbt och oftast hela tiden handlas runt börsens genomsnittliga avkastning. Att utdelningsaktier skulle vara undantagna detta har jag svårt att tro.

  Nr 3: Att begränsa sitt investeringsuniversum och inte jaga den bästa strategin eller den högsta totalavkastningen tror jag kan tvärt om kan vara en fördel

  Nr 4: Själva utdelningsmomentet löser ett praktiskt problem – att bestämma hur mycket av portföljen som ska likvideras. De flesta bolag delar ut ungefär vad som är lämpligt för deras verksamhet och själv slipper man courtagekostnader och får pengarna insatta på kontot. Dessutom slipper man betala skatt om man tar ut pengarna.

  Med dessa saker sagda är jag helt övertygad om att det finns både bättre och smartare investeringsstrategier. Det fina i det hela är att man inte behöver hitta den bästa, utan bara en som fungerar för en själv

  Lycka till!

  Hälsar Seglarn

  Svara
  • Tack Seglarn!

   Jag tror många gillar utdelningsinvestering som idé och jag vet själv att jag vid några tillfällen tjusats av utdelningsnivån på en aktie. Så jag tror det är lätt att lura sig själv ….

   På 1 håller jag inte med. Dels för 0% i utveckling är dåligt, dels för att jag inte tror att marknaden felprissätter aktier på det vis du antyder.

   2, ja. Generellt, men inte nödvändigtvis bolagsspecifikt. Ta Telia över 5 år.

   3. Point taken. Att investera i bolag med utdelning har varit en god strategi under många år. Men jag tror som jag nämner i texten att mer utdelning inte är bättre.

   4. Nja, det är inga kostnader förknippade med att sälja fondandelar heller exempelvis. Inte heller kostar återinvestering något under uppbyggnadsfasen om du äger fond. Om du köper amerikanska månadsutdelare så har du både källskatt och växlingsavgifter på dina utdelningar. Plus kostnader om du ska återinvestera.

   Trevligt investerande Seglarn! Du har nog så du klarar dig även om du är ”ickeoptimal”. 🙂

   Svara

Lämna en kommentar