Hur värderar man en aktie? Översikt och grunder!

Den kanske mest relevanta frågan som finns för en investerar är ”Hur värderar man en aktie” alternativt ”hur värderar man ett bolag”, vilket också är ämnet för det här blogginlägget.

På gott och ont så är det en fråga som inte självklart har ett, och endast ett, svar och tur är väl det för annars skulle alla investerare komma till samma slutsats och vi skulle ha en ”perfekt informerad och prissatt marknad”.

Då skulle det vara väldigt svårt att få någon utdelning på sina aktieanalyser eller insikter som investerare då alla som investerar borde tänka och agera på samma sätt. 

Så att värdera ett bolag, hitta undervärderade aktier och tjäna pengar på det är något av en konst, men det finns väldigt mycket tankar, idéer och verktyg som kan hjälpa oss att komma en bra bit på väg.

I det här inlägget ska vi presentera verktygen, främst då olika värderingsmultiplar och nyckeltal som vi hämtar från den fundamentala analysen.

Vi ska också beskriva ytterligare steg och metoder för att hjälpa dig att värdera ett bolag för att du ska kunna fatta ett så välinformerat beslut som det bara går. 

Vi ska också titta på hur du ställer den kunskap och information du bygger upp i din analys mot dina mål och behov som investerare. 

Hur värderar man en aktie?

Att värdera en aktie innebär att vi försöker hitta någon form av grundläggande värde i bolaget, exempelvis i form av tillgångar, på ett sätt som är baserat på fakta. Vi brukar säga att börsen sätter priset på aktien medan värdet är det du faktiskt får när du köper en aktie. 

Att värdera bolag är svårt och det är något av en bedömningssport, som grädde på moset kan vi dessutom bli känslomässigt engagerade på ett sätt som leder till att vår analys inte alls blir rättvisande. 

Men det här är inget nytt, det här har drabbat investerare i generationer, därför har mycket arbete gjorts för att skapa verktyg och metoder som gör det möjligt att värdera aktier utifrån ”hårda” fakta i bolagens redovisningar, snarande än tyckanden och gissningar.

Dessa verktyg och metoder finns samlade och beskrivna inom området som kallas fundamental analys och vi kallar den typ av analys som bygger på siffror, nyckeltal och vinstmultiplar för kvantitativ analys.

När vi värderar en aktie så jobbar vi med kvantitativ och kvalitativ information. Kvantitativ information är siffror, kvalitativ information är ord.
Kvantifierad data är information i form av siffror. Ofta ser vi siffror som sanna och ”hard facts” medan annan typ av information kan ses som ”flummig”. Som investerare ska vi vara försiktiga med den enkla generaliseringen.

Många gånger kan den kvantitativa analysen var fullt tillräcklig för att vi ska kunna säga att ett bolag inte är intressant att investera i. Men om analysen pekar på att investeringen kan vara intressant så vill vi gå vidare.

Det gör vi genom något vi kallar kvantitativ analys. 

Här tittar vi på företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot och försöker öka vår förståelse.

Om vi fortfarande är intresserade så hämtar vi in mer kvantitativ och kvalitativ information som beskriver bolaget, konkurenterna och marknadssegmentet. Vi tittar inte heller bara på nuläget utan studerar trender och hur bolagen utvecklats över tid och vi försöker förstå hur framtiden ser ut. 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att vi värderar ett företag i följande steg:

 1. Vi börjar med att samla information kring aktien genom att läsa års- och kvartalsredovisningar. Vi skaffar en översikt och bygger förståelse.
 2. Vi väljer ut ett antal relevanta nyckeltal och värderingsmultiplar för att sedan studerar dem närmare.
 3. Vi skiftar fokus från siffror till kvantitativ analys i syfte att förstå företaget och dess förutsättningar i ett bredare perspektiv. 
 4. Vi sätt vår nyvunna kunskap i ett sammanhang. Vilka är konkurrenterna, hur ser deras förutsättningar ut och var är marknaden på väg? 

De som föredrar att investera i indexfonder påstår gärna att marknaden hela tiden utvärder och förhåller sig till bolagets underliggande värde, därför representerar börskursen vid varje tillfälle markandens gemensamma värdering av ett bolag. 

Det kan mycket väl vara korrekt men det finns tillfällen, exempelvis då fonder många fonder säljer ut aktier som inte ryms inom ESG-målen investerare har, då börskursen i ett bolag påverkas starkt av att tillgång och efterfrågan på aktien inte är i rimlig balans. 

Lästips: Listan över svenska finanspoddar – Sveriges finanspoddar och våra rekommendationer.

Hur värderar man ett bolag – Olika bolag måste utvärderas på olika vis

Det går inte att utvärdera en bank utifrån samma siffror och nyckeltal som vi utvärderar Netflix. 

Bolagen och dess marknader är allt för olika och därför så är en del av analysen, åtminstone för dig som är ny, att välja ut rätt nyckeltal och värderingsmultiplar som är relevanta i ditt fall.

6 användbara mätvärden och jämförelsetal

 • P/E-talet som anger hur vinsten i bolaget värderas. Används då vi gör multipelvärdering.
 • PEG-talet beskriver hur vinsten i bolaget värderas i relation till tillväxten. Används då vi gör multipelvärdering.
 • Vinstmarginal anger hur lönsamt bolaget är.
 • Vinsttillväxt är en av de viktigaste faktorerna i värderingen av ett bolag då det är framtida vinst vi värderar.
 • Avkastning på eget kapital anger hur kapitaleffektivt bolaget är.
 • Balanslikviditet använder vi för att undersöka om företaget har kapital för att kunna betala sina skulder i driften.

Multipelvärdering innebär att vi använder exempelvis P/E-talet och jämför det med vår önskade nivå, säg att vi vill ha P/E-tal under 10, eller så jämför vi mot liknande bolags värden och får på så vis en referens i vår värdering. 

Multipelvärderingar är enkla att göra, vi hittar ofta informationen enkelt på exempelvis Avanza eller Nordnet, och ger oss ofta en snabb översikt över hur olika bolag är värderade vilket kan ge oss en möjlighet till en första analys och snabb bortgallring av bolag med ointressant värdering.

I inlägget om hur du ska hitta undervärderade aktier så går vi i detalj igenom hur du gör för att söka fram bolag med lågt P/E på Avanza.

Då exempelvis P/E-talet är så enkelt att beräkna och finns allmänt tillgångligt så använder många investerare sökfunktioner som gör det möjligt att söka ut bolag med exempelvis lågt P/E-tal.

Det kan vara ett första steg när vi vill hitta undervärderade aktier. 

Nästa steg är att titta på vinstmarginal, vinsttillväxt och avkastning på eget kapital, de siffrorna hjälper oss att förstå hur väl affärsverksamheten fungerar och ger oss en bild av hur attraktivt bolaget är i någon mening.

Sist men inte minst så berättar balanslikviditeten om företaget är ”finansiellt sunt” så att vi inte köper aktier i ett bolag som kan komma behöva kapitaltillskott för att klara sin dagliga drift. 

Lästips: Så här värderar du ett finansbolag – Vi tittar på substansrabatt och premie och hur du kommer fram till värderingen.

Kvalitativ analys

Nästa steg i vår utvärdering är att börja titta på information som inte kommer i form av siffror. 

Vi försöker hitta så mycket information som det bara går och metoderna varierar. 

Vissa investerare gör intervjuer, träffar bolagsledningen och pratar med bolagets kunder. Allt detta är ofta inte möjligt för oss som små investerare, vi får istället hitta andra källor till kunskap, exempelvis genom att besöka företagets butiker och läsa bolags- och marknadsanalyser. 

Frågor vi söker svar på kan vara:

 • Hur ser konkurrensen ut och vilka är konkurrenterna?
 • Vilka trender finns på marknaden bolaget verkar?
 • Vad säger bolagets kunder om bolaget? Hur ser kunderna på framtiden?
 • Hur står sig bolaget vi studerar i jämförelse med konkurenterna?
 • Växer bolaget, hur förändras produktmixen och har man möjlighet att hitta rätt kompetens?
 • Vad har bolaget för ryckte? 

För att göra den här typen av analys strukturerad så kan vi använda verktyg som SWOT-analys och VRIO-analys

Den kvalitativa analysen är en tolkning av information. Som så blir den personberoende och kan aldrig bli 100-procentigt korrekt i någon mening. 

Lästips: Vad är en aktie? – 16 saker du måste veta om aktier!

Varför ska vi värdera en aktie?

Det finns flera olika skäl till att försöka värdera en aktie, där en viktig faktor är hur just du tänker dig tjäna pengar på aktier.  

Om du följer en investeringsfilosofi så som värdeinvestering så vill du hitta undervärderade aktier och det är genom att hitta sådan aktier, och äga dem under tiden de uppvärderas, som dina investeringar slår index.

Men ibland finns det andra faktorer som gör att vi vill kunna värdera en aktie. Här är några exempel:

 • Vi har blivit erbjudna att köpa aktier i ett bolag vi arbetar inom.
 • Vi har hittat ett väldigt spännande bolag som vi tycker har en spännande affärsidé.
 • Vi vill investera i marknad som vi tror väldigt på och vill hitta rätt bolag att investera i.

I exemplen ovan så är vi kanske främst ute efter att förstå om bolaget vi är intresserade av är rimligt värdererat så att vi inte betalar ett överpris. 

Detta ändrar inget av det vi diskuterar här, men det är viktigt att förstå att vi inte alltid letar undervärderade aktier när vi gör vår analys. 

Personer med stor kunskap inom ett visst område har sannolikt större möjligheter att tolka den information de får och kan enkelt sätta den i ett sammanhang på ett sätt som en ny investerare inte kan. 

Därför är det klokt att läsa analyser av bolagen du studerare men titta också på branschfonder som skulle kunna äga bolaget.

Har de valt att köpa det bolag du tittar på eller har de valt en konkurrent, eller avstår de helt från bolag i just den sektor du tittar på? Varför i så fall?

Historisk data – Konkurrenter och segment

Samtliga mäte- och jämförelsetal vi tittade på ovan går ofta att hitta många år tillbaka samtidigt som det går att hitta prognoser för framtiden. 

Naturligtvis ska du studera historisk utveckling och framtidsprognoser för att bilda dig en uppfattning om hur bolaget utvecklats och kan tänkas utvecklas, 

Undervärderade aktier
Börsens prissättning svänger ofta snabbare än tillgångarna som vi gör vår värdering utifrån.

Om du vill hitta undervärderade aktier så är det här en mycket viktig del i analysen då du, genom att du exempelvis studerar P/E-talet, ser hur marknaden värderar bolaget idag och hur marknaden historiskt sett på bolagsvärderingen. 

Lästips: Förlora pengar på aktier – Läs om våra lärdomar från att vi förlorade 130 000 kronor i Wirecard-kraschen!

Vilket bolag passar dig – Dina krav på investeringen

Om du har gjort din kvantitativa och kvalitativa analys så har du analyserat och kanske också värderat aktien. 

Nu återstår att reda ut hur mycket du är villig att betala för den aktie du studerat. 

Vissa investerare vill köpa bolaget till ett pris som är lägre än vad de värderat bolaget till, Warren Buffet exempelvis pratar om att han vill handla med en viss säkerhetsmarginal, vilket är en form av risk/belöningsanalys. 

Att förstå vilken önskad avkastning vi strävar mot, och vilken risk vi är villiga att ta i jakten på den avkastningen, är centralt i vårt investeringsbeslut. 

Men du måste också ta ställning till om det finns intressanta alternativ att investera i som kan vara bättre i någon mening. 

Du ska också bygga en välbalanserad portfölj och ha rimlig spridning mellan bolag och marknadssegment. 

Att vara ny investerare handlar inte bara om att hitta bra bolag att investera i. Det handlar lika mycket om att hitta sin investeringsstrategi.

Det är investeringsstrategin som bästämmer hur du vill tjäna pengar på aktier och på sikt kommer strategin helt avgöra vilka bolag du väljer att äga. 

Att sätta samman alla delar

Säg att ditt kvantitativa analysarbete, när du tittat på siffror, gjort att du kommit fram till att bolaget rimligen bör värderas till P/E 15. 

Din kvalitativa analys har dessutom gett att du bedömmer att bolaget kommer utvecklas till att bli bättre i framtiden än det är idag och du ser inte att det är inräknat i kursen. 

Låt oss anta att det kan motivera ett pris som sträcker sig så högt som P/E 17 i dagsläget.

Med det har du värderat aktien!

Om aktien handlas högre än P/E 17 så bör du avstå köp och om aktien handlas en bra bit under P/E 15 så kan vi se bolaget som undervärderat på börsen. 

Lästips: Förklaring till viktiga begrepp som avkastning, utdelning, direkavkastning mm. – Här får du hjälp att reda ut några vanliga begrepp om du är ny till aktieinvestering.

Vanliga misstag när vi värderar aktier

Om du hänget ett tag i investerarkretsar så kommer du märka att det pratas om förhoppningsbolag och värdefällor. 

Ett förhoppningsbolag är ett bolag där det är svårt att räkna fram ett underliggande värde, istället så baseras värderingarna på förhoppningen om att bolaget ska lyckas. 

Det är väldigt svårt att investera i den typen av bolag baserat på fundamental data om bolaget, samtidigt så är det lätt att luras med i den allmänna hajpen och det är ett vanligt nybörjarmisstag. 

Efter ett par ”hit and miss” investeringar i förhoppningsbolag så framstår aktiemarknaden ofta som rena lotteriet.

Så behöver det inte vara, det finns mycket mer metodiska investeringsupplägg som gör att du bygger din förmögenhet över tid. 

Mitt råd är att undvika förhoppningsbolag, det finns massor av bra bolag att investera i som har betydligt mer grund att vila på. Då kanske avkastningen sjunker till 15 procent årligen men risken är väldigt mycket lägre. 

Värdefällor är motsatsen till förhoppningsbolag kan vi säga. 

En värdefälla ser ut att ha en massa konkreta och värderingsbara tillgångar, så som pengar i kassan, fabriker, råvaror och lager.

Dessutom kan man ha långa kontrakt med sina kunder, relevant marknadsandel och goda varumärken.

Men bolaget värderas lågt av börsen och vi som investerare, i önskan om att hitta undervärderade aktier, plockar upp bolagen i vår portfölj.

Vi hoppas på att bolagen ska utvecklas väl och samtidigt värderas upp om vi ser till värderingsmultiplar som P/E-talet. 

Men i en värdefälla händer inte det!

Tvärtom så kan värderingsmultiplarna bli ännu lägre och bolaget kan för lång tid framöver vara oattraktivt på marknaden. 

Det här kan vara svårt att genomskåda investeringsfällor, men det finns en lärdomar som kan hjälpa oss här och som varje investerare bör känna till:

Det är större sannolikhet att ett bra bolag fortsätter att gå bra än det är att ett dåligt och misskött bolag vänder sin utveckling. Kvalité kostar helt enkelt!

Så ska du tjäna pengar på aktier så är det inte självklart de billigaste bolagen som är bästa valet!

Summering – Hur värderar man en aktie

I det här blogginlägget har vi presenterat en vedertagen metod för att värdera ett bolagt.

Metoden bygger på tankar och idéer inom den fundamentala analysen där vi ser till ett bolags underliggande tillgångar när vi värderar bolaget.

Bolagets värde sätter vi sedan i relation till marknadens pris, det vill säga börskursen.

När vi jobbar med att värdera aktier så jobbar vi sällan med ett enstaka bolag utan vi tittar ofta på konkurrenter och allmänna marknadsanalyser.

Där kan vi komma till slutsatsen att det finns andra bolag som är mer intressanta än det bolag vi börjat jobba med, eller så kommer vi kanske till slutsatsen att området är intressant men det är svårt att välja bolag.

Då kan en branschinriktad fond vara ett intressant alternativ!

Vi har också varnat för vanliga misstag som vi som investerare gör, det handlar då främst om att investera i förhoppningsbolag och värdefällor.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar