Nyckeltal vid bolagsvärderingar och aktieanalys

Vid bolagsvärderingar och aktieanalyser så används ofta nyckeltal för att förstå och förklara bolagets status samt värdering.

Många nyckeltal har sin grund inom fundamental analys där vi försöker räkna ut ett bolags ”inneboende” värde i någon mening.

Men även andra nyckeltal, som kanske säger mindre om bolagets värde, så som personalomsättning och CO2-utsläpp, kan användas vid värderingen av bolag.

Som du kommer se här nedanför så brukar vi gruppera nyckeltalen i tre olika kategorier. De som beskriver bolagets:

 • Lönsamhet
 • Finansiella ställning
 • Marknadsvärdering

Olika analytiker och skolor har olika favoriter bland nyckeltalen men det råder ingen tvekan om att det är klokt att titta på fler värden när du analyserar nyckeltal för att i slutändan kunna bestämma ett bolags värde.

Vad är ett nyckeltal

Ett nyckeltal mäter på något vis en organisations förmåga eller status inom ett visst område.

Ett vanligt exempel på nyckeltal är värderingsmultiplar så som P/E-talet.

Det anger hur ett bolag värderas på börsen relativt sin vinst.

När vi värderar ett bolag så är det väldigt vanligt att vi tittar på nyckeltal som är data – främst då ekonomisk data vi kan hitta i bolagens rapporter – i relation till någon annan finansiell data precis som P/E-talet är exempel på ovan.

Men det är inget krav att nyckeltal ska vara uträkningar på något vis. Försäljningssiffror och vinst är exempel på nyckeltal i företagens årsredovisning.

Nyckeltal – Aktieanalys

Nyckeltal ger vanligtvis väldigt god översikt kring viktiga områden på ett sätt som är lätt att ta till sig.

Väl utformade nyckeltal gör det också möjligt att fånga ett företags utveckling över tid samtidigt som nyckeltalen kan jämföras med andra bolag.

För att mäta de vi verkligen önskar mäta så kan enklare nyckeltal, så som P/E-talet, inte ge helt korrekt bild eller så är jämförelser mellan bolag svår när vi använder allt för övergripande eller generella nyckeltal.

Därför finns det olika nyckeltal som mäter ungefär samma sak men på olika sätt och det finns också många åsikter vilka nyckeltal som är bäst att använda för bolagsvärderingar.

Viktiga nyckeltal vid bolagsvärderingar och aktieanalys

Här är de vanligaste nyckeltalen som används inom bolagsvärderingar och aktieanalyser uppdelade i tre områden som brukar studeras när bolag värderas.

Lönsamhet

Nyckeltal som mäter ett företags lönsamhet är:

 • Vinst
 • Resultat
 • EBIT/EBITA
 • Marginal
 • Vinst per aktie
 • Vinsttillväxt
 • Avkastning på eget kapital (ROE) – Sätts ibland under finansiellt ställning
 • Avkastning på totalt kapital (ROA)
 • Avkastning på investerat kapital (ROIC)
 • Utdelningstillväxt (CAGR)

Många investerare letar lönsamma bolag med vinsttillväxt och för den typen av bolag fungerar ofta ganska enkla nyckeltal – så som marginalen – för oss som investerare.

Bolag som växer kraftigt, som är i tidiga faser, eller genomgår strukturförändringar kanske inte visar något positivt resultat och då krävs mer komplexa nyckeltal för att förstå och mäta den underliggande lönsamheten.

Användning av ROE, ROA och ROIC

Självklart, här är tabellen med kolumnen för fullständigt namn borttagen:

NyckeltalBeskrivningAnvändningsområdenBegränsningarBeräkning
ROEMäter avkastningen på företagets eget kapital.Används för att bedöma hur effektivt ett företag använder sitt eget kapital för att generera vinst.Kan vara missvisande om företaget har hög skuldsättning.Beräknas som Nettoresultat / Eget Kapital.
ROAMäter avkastningen på företagets totala tillgångar.Används för att bedöma hur effektivt ett företag använder sina tillgångar för att generera vinst.Tar inte hänsyn till företagets finansieringsstruktur.Beräknas som Nettoresultat / Totala Tillgångar.
ROICMäter avkastningen på det kapital som har investerats i företaget.Används för att bedöma hur effektivt ett företag använder det kapital det har investerat för att generera vinst.Kan vara komplex att beräkna och tar inte alltid hänsyn till skatter.Beräknas som Nettoresultat efter skatt / (Eget Kapital + Långfristiga Skulder).
 • ROE: Return on Equity
 • ROA: Return on Assets
 • ROIC: Return on Invested Capital

Utmaningar med lönsamhetsanalys

Ett företags lönsamhet kan vara svårt att helt korrekt beskriva då det påverkas kraftigt av exempelvis avskrivningar som inte självklart innebär att företaget går speciellt dåligt.

Därför studeras även andra områden i ett bolag.

Finansiell ställning

Nyckeltal som fångar ett företags finansiella ställning är:

 • Skuldsättningsnivå
 • Kassaflöde
 • Likviditet
 • Kassalikviditet

Det som vi som investerare tittar på här handlar mycket om hur hårt skuldsatt bolaget är och vilken förmåga man har att betala sina skulder.

Hög skuldsättning tillsammans med låg betalningsförmåga innebär som regel stor risk i bolaget även om bolaget för tillfället är lönsamt.

Kassaflödet är direkt relaterat till hur väl företaget kan betala sina skulder och är därför med här.

Kassaflödet ger också en bra bild av hur företagets lönsamhet när vi fokuserar på den faktiska verksamheten utanför avskrivningar och eventuell skatteplanering.

Värdering

Nyckeltal som fångar ett företags värdering – så kallade värderingsmultiplar – är:

Värderingsmultiplar – vi har tidigare länkat till ett helt inlägg kring denna typ av nyckeltal – används för att relatera något viktigt nyckeltal, så som vinst, till en värdering på ett bolag.

Ofta söker vi en värdering per aktie som nyckeltal.

För publika bolag som handlas på börsen räknar man ofta ut och listar exempelvis P/E-tal som är ett vanligt nyckeltal för att fastställa ett bolags värdering.

Listor med P/E-talet kan sedan användas för att hitta undervärderade bolag.

Ibland använder vi P/E-talet för att bestämma ett riktpris på en aktie vi är intresserade av.

Då kan vi exempelvis säga att om Microsoft handlas under P/E 15 så är vi villiga att köpa aktien. P/E-talet används då för att uppskatta en viss nivå på Microsofts aktie där vi anser att den är köpvärd.

När nyckeltal inte fungerar – Kvalitativ analys

Nyckeltal har sina klara poänger då de baseras på data – som exempelvis revisorer och myndigheter jobbar med att säkerställa riktigheten på – samtidigt som de ofta ger en väldigt god och snabb insikt.

P/E-talet är ett exempel på det.

Men hur kunnig och långsiktig ledningen är kan vara svårare att fånga genom att skapa och studera nyckeltal.

Detsamma gäller marknadsförutsättningarna framåt för det bolag vi analyserar, eller tillgången på kompetent arbetskraft.

Då använder vi istället något som kallas kvalitativ analys.

För den kvalitativa analysen finns verktyg så som SWOT-analys eller VRIO-analys.

Hur används nyckeltal vid bolagsvärderingar?

Nyckeltalen används ofta för att gallra bland en större mängd bolag, eller i bevakningen av specifika bolag.

När vi börjar utvärdera ett för oss helt nytt och obekant bolag så måste vi titta på en rad nyckeltal och förstå dem i detalj.

När vi väl gjort det jobbet en gång så kan det räcka med att vi följer upp några väl valda nyckeltal mer noggrant när vi följer hur bolaget utvecklas över tid.

Jag som skriver här heter Anders Gustafsson. Här pratar vi om vår tid och våra pengar. I stora drag kan vi säga att vi pratar om hur vi styr våra liv för att leva friare och intressantare liv.

Titta bland kategorierna i menyn här ovanför så ser du vad vi pratar om i detalj.

Läs gärna min fria e-bok som jag skrivit för dig som vill leva ekonomiskt fri för en kortare eller längre period.

Jag har nyss fyllt 50 och har fyra barn och sambo. Vi bor i Sundbyberg sedan 2019. Innan dess drev vi en liten gård i Småland under ett par år. På den tiden var vi aktiva inom FIRE-rörelsen och predikade för ekonomiskt oberoende och tidig pension. Nu är vi åter i ekorrhjulet :)

Det här med att hoppa ur ekorrhjul och säga nej till tråkiga vardagar har intresserat mig sedan 2013. Det som nog gör den här bloggen lite unik är att jag närmat mig frågeställningen på så många vis. Inte minst har jag försökt förstå och påverka min roll i det hela.

Utbildningsmässigt är jag civilingenjör. Jag har på det varit doktorand, men fullföljde aldrig den banan. På senare tid så har jag även läst psykologi på universitetsnivå.

Du hittar min email-address på den lilla mailikonen här nedanför. Där hittar du också länken till bloggens Youtube som du gärna får prenumerera på.

Lämna en kommentar